04 jun 2021 15:58

COVID-19: verlenging van sommige maatregelen binnen Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van sommige maatregelen genomen binnen Justitie, om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. 

Concreet gaat het om de verlenging tot en met 30 september 2021 van:

  • de eedaflegging bij schriftelijke verklaring voor gerechtsdeskundigen, beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders 
  • de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels
  • gratis notariële volmachten 
  • aanpassingen aangaande het authentiek testament
  • de bepaling betreffende het Wetboek van Strafvordering inzake de schriftelijke behandeling van de hogere beroepen voor de kamer van inbeschuldigingstelling
  • de tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt of een ambt bij het Grondwettelijk Hof uitoefenen
  • de wettiging van de tijdelijke maatregelen betreffende de neerlegging van verzoekschriften
  • de termijnen om bewijsstukken over te leggen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
  • tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars
  • maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de sanitaire crisis in de gevangenissen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.