23 dec 2005 16:00

CREG

Mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de CREG bij het Hof van Beroep

Mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de CREG bij het Hof van Beroep

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 12 april 1965 over het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. Het voorontwerp regelt de wijziging van de artikelen: - 15/20, § 1, 6° van de gaswet waardoor men beroep kan aantekenen bij het Hof van Beroep tegen de beslissingen van de CREG aangaande de goedkeuring van de distributietarieven voor aardgasvervoer, - 23, §2, lid 2 van de elektriciteitswet, waardoor de CREG de bevoegdheid krijgt over de tarieven voor de toegang en het gebruik van de elektriciteitsdistributienetten, - 29bis, §1, 6° van de elektriciteitswet, waardoor men beroep kan aantekenen bij het Hof van Beroep tegen de beslissingen van de CREG aangaande de goedkeuring van de distributietarieven voor elektriciteit. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.