23 apr 2004 17:00

Daklozen

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) aan sommige personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) aan sommige personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen.

Elke persoon die zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woonst te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dienst, heeft, eenmaal in zijn leven, recht op een installatiepremie. Het ontwerp breidt deze installatiepremie uit tot daklozen die: - hetzij een vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid of een uitkering ten laste van een maatschappelijk dienstverleningsstelsel uitgekeerd krijgen; - hetzij een inkomen uitgekeerd krijgen dat lager is dan de bedragen van het leefloon, vermeerderd met 10%. Het principe van de uitbreiding van de installatiepremie voor daklozen werd beslist op de Ministerraad van 20 en 21 maart in Oostende.