20 nov 2013 15:17

De beroepsfederaties engageren zich voor de elektronische facturatie !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is van mening dat de administratieve lasten van de ondernemingen door het gebruik van de elektronische facturatie aanzienlijk verlaagd kunnen worden. Daarom heeft hij vanmorgen 20 federaties ontvangen die hun leden willen aanmoedigen om dit nieuw instrument actief te gebruiken.

Deze wens werd door de ondertekening van protocollen geformaliseerd. Als deze protocollen bij de 15 protocollen gerekend worden die sinds oktober reeds afgesloten werden met de interprofessionele federaties, de instituten voor de economische beroepen, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN), de vertegenwoordigers van services providers, van bedrijven voor boekhoudprogramma’s, zijn er niet minder dan 35 professionele groeperingen die hun leden, de ondernemingen en de vrije beroepen aanmoedigen om hun werkproces aan te passen.

Op Europees niveau is er de ambitie om tegen 2020 50% elektronische facturatie te behalen. Op Belgisch vlak heeft de regering beslist om op deze doelstelling vooruit te lopen met het ambitieus doel om 25% te bereiken tegen het einde van de legislatuur. De verbetering van de rechtszekerheid, de verduidelijking van de technische omgeving voor de elektronische facturen en de uitwerking van open en interoperabele facturatiesystemen zijn momenteel de belangrijkste Belgische en Europese doelstellingen.

Minister Olivier Chastel: “Indien we de dematerialisatie van de facturen willen promoten, moeten we het voorbeeld geven. Om hiertoe te komen, bereiden de DAV en Fedict een pilootproject voor waarmee de leveranciers van de Staat hun facturen naar de FOD Begroting, Fedict en de Kanselarij tegen begin 2014 langs elektronische weg kunnen sturen. Na evaluatie zou dit project naar verscheidene federale departementen uitgebreid worden”. Naast deze sensibilisering heeft de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een website www.efactuur.belgium.be in samenwerking met de beroepsfederaties ontwikkeld, waar inlichtingen over de elektronische facturatie teruggevonden kunnen worden.

De Minister heeft er bovendien aan herinnerd dat het ondertekenen van de protocollen, een krachtig engagement is vanwege de federaties om hun leden aan te moedigen om hun werkproces aan te passen. "Het gebruik van elektronische facturatie is voor alle bedrijven, ongeacht hun sector van activiteit, door de vermindering van administratieve lasten die daaruit voortvloeit een echt instrument van economische dynamiek" aldus nog Olivier Chastel.

De heer Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia: “Sedert meerdere jaren schaart Assuralia zich achter de ontwikkeling van de elektronische factuur (e-factuur). Dit elektronische communicatiemiddel sluit immers perfect aan bij het continue streven van de verzekeringssector naar een grotere efficiëntie die de cliënt ten goede komt. Via het gebruik van dit moderne en vernieuwende middel biedt de verzekeraar de verzekerde niet alleen tijdswinst, maar ook een gestegen gebruiksgemak in de administratie van zijn polissen.”

Mevrouw Carine MOITIER, Afgevaardigd bestuurder van Be Commerce: “BeCommerce, de vereniging van de Belgische e-commerce industrie, is blij het digitaliseren van de facturatie in België te promoten. Het is een logische stap naar het digitaliseren van onze economie. Onze e-commerce leden kunnen in deze zin hun steentje bijdragen. Effectief, veel e-commerce bedrijven geven graag het goede voorbeeld op het gebied van elektronisch factureren.”

De heer Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos : “We juichen iedere administratieve vereenvoudiging toe. Onze leden, die soms meer dan een miljoen facturen per jaar verwerken, zijn al langer vragende partij om alles elektronisch te laten verlopen. We zijn dan ook opgetogen dat de e-factuur nu weer een stap dichterbij komt.”

Johan Willemen, Voorzitter van de Confederatie Bouw: “Een overgang van papieren facturen naar elektronische facturatie is niet alleen beter voor het milieu, het betekent ook een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing voor onze bouwbedrijven. Dit initiatief krijgt onze volledige steun en we zullen ons binnen onze organisatie inzetten voor de bewustmaking bij onze leden.”

De heer Yves Verschueren, Gedelegeerd bestuurder van Essenscia : “Essenscia juicht de ontwikkeling van de elektronische facturatie toe. Al de maatregelen die door de regering worden genomen en die het mogelijk maken om de kosten van de industrie te verlagen, worden gunstig verwelkomd door Essenscia”.

“Elektronisch betaalverkeer dat veilig, efficiënt en gemakkelijk toegankelijk is, vormt een belangrijke schakel binnen ons economisch weefsel. De facturatiediensten (zoals Zoomit) die de banken aanbieden binnen hun internetbanking nemen hierin een essentiële plaats in. Het initiatief van minister Chastel geeft een sterke impuls om verder te blijven werken in die richting”, zegt Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder van Febelfin.”

De heer Luc Bontemps, Gedelegeerd bestuurder van FEBIAC: “In een voortdurend streven naar innovatie, is Febiac nauw betrokken bij elk initiatief ter aanmoediging van het ondernemerschap en de administratieve vereenvoudiging. E-facturatie is er een goed voorbeeld van!”

De heer Carl Veys, voorzitter van FEDERAUTO vzw: “De promotie voor elektronische facturatie bij de FEDERAUTO-leden past perfect binnen de zoektocht naar een grotere efficiëntie in onze bedrijven. Het is een win-winsituatie: tijdswinst en geldbesparing voor onze sectoren maar ook voor onze klanten.”

De heer Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van FEDERGON: “De uitzendbureaus die lid zijn van Federgon zijn baanbrekers inzake administratieve vereenvoudiging en het gebruik van elektronische applicaties: getuigen hiervan zijn de elektronische maaltijdcheques, de elektronische loonfiches die door bepaalde uitzendbureaus gebruikt worden of de elektronische facturatie en – arbeidscontracten waar in de sector gebruik van wordt gemaakt.”

De heer Jean-Louis Nizet, Secretaris-generaal van de Belgische Petroleumfederatie (BPF): “De grote ondernemingen, ongeacht of ze in België of in het buitenland werkzaam zijn, verbeteren steeds hun beheersverrichtingen. Door het gebruik van betrouwbare en doeltreffende communicatiemiddelen kunnen ze hun algemene kosten optimaliseren.”

De heer Freddy Boels, Voorzitter van FVF: “Elektronisch factureren is dé verzekering voor een efficiënt facturatiebeleid. Het betekent immers een vermindering van de administratieve en financiële last.”

De heer Benjamin Beeckmans, Voorzitter van la FEWEB: “In dit tijdperk waarin informatica alom tegenwoordig is, is de elektronische facturatie een vereiste om de handelsbetrekkingen te vergemakkelijken. In de web-wereld is dit een evidentie zelve!”

Marc Mestdagh, gedelegeerd bestuurder van FeWeb vzw: “E-facturatie is niet alleen efficiënt voor beter betalingsverkeer, maar ook een mooie pleitbezorger voor bedrijven en organisaties om internettechnologie als centrale aansturing binnen hun organisatie te integreren en aan te wenden in hun professionele samenwerking met anderen.”

Mevrouw Catherine Rutten, CEO van Pharma.be : “Als koepelvereniging van farmaceutische bedrijven die innovatieve geneesmiddelen tot bij de patiënt brengen, verwelkomt pharma.be een dergelijk vernieuwend initiatief.”

De heer Michel Van Den Broeck, Voorzitter van de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders (Renta): “Al sinds 2007 is Renta overtuigd van het efficiëntie-verhogend karakter van E-facturatie en promoten wij dan ook op actieve wijze het elektronisch factureren. Via het REI-platform (Renta Electronic Invoice) dat ter beschikking staat van de aangesloten leasingmaatschappijen, garages en bandencentrales wordt op dit ogenblik niet minder dan 96% van het totaal aantal facturen op digitale wijze gegenereerd en elektronisch verstuurd.”

De heer Jos Gijbels, Algemeen Directeur van de Unie van Sociale (USS) : “De federatie van de erkende sociale secretariaten hecht  veel belang aan de evolutie rond e-facturatie, wil hier zijn rol in opnemen en wil een hefboomeffect creëren. Naast de administratieve vereenvoudiging en de veiligheid bij de overdracht en behandeling van de gegevens biedt de e-facturatie ook de kans om duurzaam om te gaan met onze grondstoffen: elektronische facturen redden bomen!”

De heer Patrick Claerhout, Voorzitter van de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars (BVVM) : “Onze activiteiten, die voornamelijk gericht zijn op ondernemingen, produceren, van nature en door het wettelijk kader, een enorme hoeveelheid aan papier. Dankzij elektronische facturatie kan deze administratieve last duidelijk beheerst worden. Bijgevolg juicht de UPCA-BVVM de toegevoegde waarde van dit proces toe, niet alleen ten voordele van onze leden maar ook van onze klanten.”

De heer Bernard Rongvaux Voorzitter van de federatie van de uitgevers van de maaltijdcheques, ‘Vouchers Issuers Association’ (VIA): “De sector van de maaltijdcheques stond er ooit om bekend een grote papierafnemer te zijn. Met de invoering van de elektronische maaltijdcheques (momenteel 40% conversie), hebben we onze business heruitgevonden en zijn we een voorbeeld geworden inzake administratieve vereenvoudiging. Het ondertekenen van deze overeenkomst, dat het gebruik van de elektronische factuur aanmoedigt, is voor ons een evidentie: moderniteit en veiligheid in de processen, verlichting van het administratieve werk, vermindering van kosten en onze ecologische voetafdruk maken deel uit van onze dagelijkse realiteit.”

De heer Jean-François Dondelet, Politiek secretaris van de interprofessionele federatie SDZ, het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s: “Voor de kleine zelfstandige is het administratief werk rond de facturering zeer belastend. De elektronische facturering biedt de mogelijkheid deze administratie te vereenvoudigen. Het SDZ zal erop toezien dat de geleidelijke invoering van de elektronische facturering zonder problemen en met een minimum aan kosten zal verlopen.”