11 jan 2021 20:51

De federale regering en de deelstaten keuren eerste ontwerp van herstelplan goed

De federale regering en de deelstaten hebben een politiek akkoord bereikt over een eerste versie van het ‘Plan voor Herstel en Veerkracht’ en de verdeling van Europese subsidies tussen de verschillende entiteiten van het land. Het akkoord zal eerstdaags formeel worden goedgekeurd op een elektronisch Overlegcomité.

Naar aanleiding van de beslissing van het Overlegcomité van 23 november heeft de staatsecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, Thomas Dermine, een oproep gedaan aan regeringen van het land om voorstellen (investeringsprojecten en hervormingsvoorstellen) in te dienen.

De voorstellen van de verschillende regeringen zijn besproken tussen de kabinetten van de federale regering en de deelstaten in een onuitgegeven en intensief werkproces. Op basis van deze besprekingen werd een eerste ontwerp van het Plan voor Herstel en Veerkracht opgemaakt en goedgekeurd door alle betrokken partijen. Het is erop gericht de investeringen te bespoedigen voor belangrijke uitdagingen zoals de milieutransitie, de digitalisering, de mobiliteit, de inclusie en de productiviteit.

"Dit is een belangrijke stap voor onze relancestrategie. Het toont aan dat samenwerken in ons land mogelijk is, en dat we zo de toekomst van ons land kunnen vormgegeven. Het doel is om een coherent plan dat België in staat stelt om grote uitdagingen aan te gaan, zoals de digitale en ecologische transitie en sociale inclusie", zegt premier Alexander De Croo. "Op basis hiervan zullen we een eerste document aan de Europese Commissie kunnen voorleggen, om de krachtlijnen van het ontwerpplan te verfijnen”, vervolgt staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine.

Een logica van breed overleg, zelfs buiten de overheidskringen, kenmerkte het werkproces. De sociale partners hebben via de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) initiatiefadviezen ingediend, net als de actoren die deel uitmaken van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Maar ook andere actoren uit het maatschappelijk middenveld, waaronder vertegenwoordigers van milieu- en jeugdverenigingen, leverden graag een bijdrage.

Op 11 januari namen de federale regering en deelstaten ook een standpunt in over de toewijzing van de budgetten aan de verschillende regeringen. Ter herinnering: de oorspronkelijke enveloppe van 5,15 miljard euro is verhoogd tot 5,9 miljard euro. Het bedrag zal waarschijnlijk nog tot 2023 opnieuw worden geëvalueerd in functie van de evolutie van de macro-economische parameters.

"Het uiteindelijke doel is een plan waarvan de totale geraamde kost dicht bij het beschikbare budget ligt (5,925 miljard euro). Tegen de definitieve indiening van het plan in april 2021 moeten de prioritaire projecten worden geselecteerd en moeten de kwaliteit en de samenhang van het plan worden versterkt", benadrukt de staatssecretaris.

"De uiterste datum voor de indiening van het herstelplan is voor alle lidstaten dezelfde. De deadline is eind april 2021. Om die timing te respecteren moet uiterlijk eind januari een eerste volledig ontwerp worden ingediend. Dankzij het akkoord van vandaag moet België erin slagen om deze belangrijke Europese doelstelling op tijd te halen", besluit Thomas Dermine.