21 mei 2012 12:59

De Hoge Gezondheidsraad past zich aan aan het federale België: balans en ontwikkelingen

Tijdens zijn Algemene Vergadering van afgelopen 10 mei -met als centraal thema de belangenverklaringen en het beheer van belangenconflicten bij deskundigen- heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) ook zijn activiteitenrapport 2011 uitgebracht en zijn doelstellingen voor 2012 aangekondigd. Het was de gelegenheid om de verbeteringen rond zijn werking en tevens zijn plaats in België en Europa te bespreken.

 

Procedures die evolueren
Reeds 163 jaar waakt de Raad over de volksgezondheid en het milieu en adviseert hij de betrokken ministers, toch blijft hij erg actief zoals blijkt uit de 60 uitgebrachte adviezen in 2011. Via een netwerk van meer dan 500 deskundigen, baseert hij zijn beoordelingen op de huidige stand van de wetenschap door middel van beproefde procedures die wetenschappelijke kwaliteit, transparantie en onafhankelijkheid waarborgen. De adviezen worden beheerd door multidisciplinaire werkgroepen waarbinnen verschillende partners ("stakeholders") en buitenlandse deskundigen worden geraadpleegd; daardoor is een brede visie verzekerd die dichter aansluit bij de sociale realiteit. Na een evaluatieproces worden de adviezen uiteindelijk goedgekeurd door het College, het definitieve beslissingsorgaan. Onze bestuurders beschikken aldus over betrouwbare en objectieve adviezen waardoor zij een echte "evidence-based policy" kunnen instellen.

Structuren die zich aanpassen aan de nieuwe federale staat

“Health Research System”
Om de samenwerking te versterken tussen de federale onderzoeksinstellingen die actief zijn op het vlak van de volksgezondheid (HGR, RIZIV, WIV, FOD Volksgezondheid en KCE), is de HGR voorstander van een geïntegreerd coördinatie orgaan van het type “Health Research System” waarbij de sterke punten, vaardigheden en eigenheden van elke instelling tot zijn recht komen. Belangrijk daarbij zijn de schaalvoordelen, een betere complementariteit en een grotere efficiëntie van projecten die in België worden opgezet.

Samenwerking gefedereerde entiteiten
Daarnaast sluit de Raad zich aan bij de herverdeling van de federale bevoegdheden naar de gefedereerde entiteiten en werkt hij meer en meer samen met de gemeenschaps- en gewestelijke autoriteiten. In een poging deze gefedereerde entiteiten zo goed mogelijk te dienen, heeft de HGR hen uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van de Raad, meer bepaald om zitting te nemen in het College. De Raad kan zich niet voorstellen dat de herverdeling van de politieke bevoegdheden zou kunnen worden uitgevoerd zonder het behoud van de kwalitatieve deskundigheid die de Raad kan bieden.

“Instituut van de toekomst inzake volksgezondheid”
Tot slot en om de coördinatie en de uitvoering van projecten rond volksgezondheid op een efficiënte manier in een concrete vorm te gieten, heeft de HGR een structuur voorgesteld van het "Instituut van de toekomst inzake volksgezondheid", instituut voorzien in de recente regeringsverklaring. De Raad stelt een structuur voor op 3 niveaus:
- het beleidsniveau, ontmoetingsplaats van de federale en communautaire ministers, dat de
prioriteiten vastlegt en de budgetten toekent;
- het wetenschappelijk niveau, bestaande uit de verschillende partners hierboven beschreven samen met de communautaire instellingen, dat op een doeltreffende en betrokken manier de verschillende wetenschappelijke taken uitvoert die nodig zijn;
- het administratief niveau, dat voor de uitvoering van de projecten zorgt.

Gestructureerde en verstevigde internationale samenwerkingsverbanden
Als één van de oprichters van EuSANH (European Science Advisory Network for Health), benadrukt de Raad ook de samenwerking met zusterorganisaties in Europa en creëert hij een ruimere verspreiding voor zijn eigen adviezen binnen dit netwerk, maar ook bij andere adviesorganen binnen de Europese Unie. In dit verband kenden verschillende recente adviezen van de HGR internationale weerklank wat duidelijk hun belang aantoont.

De Raad, een instelling die zich aanpast aan zijn tijd
De Raad, adviesorgaan in dienst van België bijna sedert de oprichting van onze Staat, is meer dan ooit een instelling die zich aanpast aan zijn tijd, in staat om tijdig en kwalitatief te antwoorden op de huidige uitdagingen in de volksgezondheid. Hij stelt zijn expertise niet enkel aan de federale maar ook aan de gefedereerde entiteiten ter beschikking. Hij zet zich vastberaden in voor de oprichting van een netwerk tot coördinatie van de onderzoeksactiviteiten in de volksgezondheid, in het kader van het Instituut van de toekomst, een instelling die de politieke macht in België nog moet verwezenlijken.


De digitale versie van het activiteitenverslag vindt u hier:
http://tinyurl.com/HGR-activiteitenverslag2011

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
- NL: André Pauwels, tel: 02/525.09.48, GSM: 0477/34.00.57, e-mail: andre.pauwels@gezondheid.belgie.be
- FR : Jean Nève, tel: 02/650.51.77, GSM: 0477/72.62.32, e-mail: jneve@ulb.ac.be

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be

Over de Hoge Gezondheidsraad(HGR)
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten ingesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek van de Minister of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Alle openbare adviezen en brochures zijn te vinden op de website: www.hgr-css.be