01 sep 2015 14:18

De klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog
 
In een recent advies gaat de Hoge Gezondheidsraad in op de definitie, het werkveld en het competentieprofiel van de klinisch psycholoog in België. Het advies is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, publicaties van internationale representatieve beroepsorganisaties en discussies met vertegenwoordigers van psychologische en aanverwante disciplines, de academische instellingen en de geestelijke gezondheidszorg.
 

Definitie klinisch psycholoog

De beroepstitel ‘klinisch/ gezondheidszorgpsycholoog’ wordt in het rapport gehanteerd als meest geschikte term om de professionele activiteiten van psychologen die actief zijn in de gezondheidszorg weer te geven.

Voor de HGR is de klinische / gezondheidszorgpsychologie: ”de autonome ontwikkeling en toepassing van theorieën, methoden en technieken van de psychologie als wetenschap in de bevordering van de gezondheid, de screening, psychologische diagnose en assessment van gezondheidsproblemen en de preventie van en interventie bij deze problemen bij mensen”.

De vereiste opleiding om het niveau van competentie te bereiken dat nodig is om het beroep autonoom uit te oefenen bestaat minimaal uit een masterdiploma in het domein van de klinische / gezondheidzorgpsychologie aangevuld met minimaal één jaar gesuperviseerde stage.

De activiteiten kunnen ontplooid worden in het brede veld van de gezondheidszorg en kunnen gericht zijn op gezondheidseducatie en – bevordering, preventie en behandeling van gezondheidsproblemen, rehabilitatie en crisisinterventie .

 

Competentieprofiel

De HGR heeft eveneens een competentieprofiel ontwikkeld voor de klinische /gezondheidszorgpsycholoog, en dit op het niveau dat nodig is om zelfstandig een klinische praktijk te beoefenen. Het model is gebaseerd op de Amerikaanse “Competency Cube” en omvat fundamentele en functionele competenties. Professioneel handelen, relationele vaardigheden en wetenschappelijke competenties worden beschouwd als de fundamentele competenties waarover een klinisch /gezondheidszorgpsycholoog moet beschikken. Op wetenschappelijk evidentie gebaseerde psychologische evaluatie- en interventie-vaardigheden en educatieve en systeemgerelateerde vaardigheden vormen de functionele competenties. De competenties worden geoperationaliseerd en beschreven onder de vorm van gedragsindicatoren om het profiel in te kunnen zetten in het kader van opleiding en training, evaluatie en controle van de zorgkwaliteit en gezondheidszorgbeleid.

 

Listen

Read phonetically

Dictionary

©2011Business ToolsTranslator ToolkitAbout Google TranslateBlogPrivacyHelp

 

Het volledige advies nr. 9194 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-9194-klinisch

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

De experten:

 

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be

 

 

 

Over de Hoge Gezondheidsraad(HGR)

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten ingesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek van de Minister of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

 

Alle openbare adviezen en brochures zijn te vinden op de website: www.hgr-css.be