05 apr 2024 15:48

De pensioenhervorming is gestemd: de Pensioendienst en het RSVZ informeren proactief en lanceren campagne voor pensioenbonus: 'En jij, hoeveel doe jij erbij?'

Donderdagnamiddag 4 april keurde het federaal parlement de pensioenhervorming goed. Het RSVZ en de Pensioendienst deden vrijdag tijdens een persconferentie in aanwezigheid van de Ministers van Pensioenen en van Zelfstandigen uit de doeken hoe ze zullen omgaan met deze nieuwe wetgeving en wat de burger van hen kan verwachten. Ook onthulden ze het thema van de communicatiecampagne rond de pensioenbonus: 'En jij, hoeveel doe jij erbij?'. In de bijlagen vindt u extra voorbeelden voor de bonus, de video’s van de campagne, de documenten van de persconferentie en de video van de webinar voor pensioenprofessionals.

Pensioenhervorming gestemd: de Pensioendienst en het RSVZ begeleiden maximaal de burger

Samengevat zijn dit de wijzigingen:

 • Pensioenbonus (vanaf juli 2024): als je verder werkt na je vroegste pensioendatum en zo je pensioen uitstelt, kun je maximum 3 jaar lang een bonus opbouwen. Je kunt zelf kiezen of je die als eenmalig of maandelijks bedrag wilt ontvangen. Je moet je pensioen uitstellen tot minstens 1 januari 2025.
 • Minimumpensioen (vanaf januari 2025):
  • Extra voorwaarde om recht te hebben op het minimumpensioen: Je moet tijdens de volledige loopbaan 5 000 dagen voltijds of 3 120 dagen deeltijds effectief gewerkt hebben
   en in totaal nog altijd voldoen aan de gebruikelijke loopbaanvoorwaarde (voor werknemers en zelfstandigen: een loopbaan van minstens 30 jaar hebben).  Belangrijk: deze maatregel zal pas ten volle van kracht zijn voor burgers geboren in 1970 en later.
  • Compensatie voor deeltijdse tewerkstelling vóór 2002: Vóór 2002 bestond er geen algemene mogelijkheid om de loopbaan als werknemer te onderbreken met een uitkering. Daardoor bouwen deeltijdse werknemers minder pensioenrechten op dan voltijdse werknemers. Nu komt er een verhoging van 25 % voor maximaal 5 deeltijdse loopbaanjaren vóór 2002.
  • Compensatie voor vrijstelling van bijdragen tijdens Covid-crisis: Perioden met vrijstelling van bijdragen als zelfstandige tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2022 door de Covid-crisis, tellen mee voor de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar voor het minimumpensioen.  (Dit geldt enkel voor de toegangsvoorwaarde, niet voor de berekening van het bedrag van het minimumpensioen zelfstandige.)
 • Hervorming perequatie: ambtenarenpensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen van de actieve ambtenaren. Voortaan zal de kost voor de perequatie jaarlijks nog maximaal 0,3 % van de totale pensioenlast mogen bedragen. Wanneer het meer is, wordt de verhoging voor de hoogste pensioenen afgetopt.

Om de burger een helder overzicht per maatregel te bieden, hebben de Pensioendienst en het RSVZ aparte, makkelijk te onthouden URL’s gelinkt aan de bijgewerkte infopagina’s:

Omdat de wet pas gestemd is, zal het enkele maanden duren om mypension.be en onze andere rekenprogramma's aan te passen. Kwaliteit vraagt tijd. Uiterlijk in juli 2024 zullen we u in mypension.be tonen vanaf wanneer u een bonus kunt opbouwen.

De Pensioendienst en het RSVZ passen uiteraard ook bestaande brieven en documenten aan en communiceren via de eigen kanalen over de wijzigingen.

Communicatiecampagne rond de pensioenbonus: 'En jij, hoeveel doe jij erbij?'

Omdat:

 • de pensioenbonus nieuw is ;
 • de burger een actieve keuze moet maken in het kader van de bonus: verder werken of niet;
 • er heel wat vragen binnenlopen bij onze CC’s over de bonus,

hebben het RSVZ en de Pensioendienst beslist om een communicatiecampagne rond de pensioenbonus op touw te zetten.

We schakelen uiteraard alle klassieke middelen in (nieuwsbrief, website, persbericht, …) voor de 3 maatregelen, maar voor de bonus gaan we:

 • ook een digitale mailing versturen naar iedereen die zich op 3 jaar van zijn vroegste pensioendatum bevindt (of al met pensioen kon);
 • ook een campagne laten draaien op de sociale media, radio en TV (eind juni – begin juli 2024).

In deze campagne draaien we het cliché van 'aftellen naar het pensioen' om en 'doen we er nog wat bij'.

Pavel

Uiteraard zit hier een dubbele bodem in:

 • Je doet er nog x aantal bij, bijvoorbeeld nog 376 auto’s extra herstellen zoals in het voorbeeld van Pavel hierboven;
 • en door dat te doen en zo je pensioen uit te stellen, doe je er ook nog x euro extra bij.

We leggen de nadruk op het vrijwillige karakter 'je kunt' omdat we er ons goed van bewust zijn dat niet iedereen langer wilt, kan of mag werken. We willen enkel alle burgers correct informeren over de nieuwe bonus.

Bekijk hier het filmpje dat we op de persconferentie toonden en het verkorte filmpje dat we op de sociale media zullen promoten.

'De pensioenhervorming voldoet aan de eisen die de federale regering zichzelf opgelegd had: van de verhoging van het minimumpensioen over de invoering van de bonus, tot de maatregelen om vrouwen te ondersteunen en werk te bevorderen. Deze hervorming voorziet een grotere sociale rechtvaardigheid, ondersteunt de tewerkstelling van oudere werknemers en vermindert de ongelijkheden waarmee kwetsbare werknemers te kampen hebben, terwijl de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel op middellange en lange termijn wordt gegarandeerd. We zijn ambitieus, en dat is ons gelukt dankzij de inzet en expertise van de Pensioendienst, het RSVZ, het Federaal Planbureau, Sigedis en de FOD Sociale Zekerheid. Mede door hen kon deze essentiële pensioenhervorming op poten gezet worden. Ik wil hen bedanken voor al hun harde werk de voorbije jaren.’
Minister van Pensioenen
'In deze pensioenhervorming staat het belonen van werken centraal.
Zij voert immers een voorwaarde in effectief gewerkt te hebben om het minimumpensioen te genieten. Het gaat hier om sociale rechtvaardigheid voor zij die het merendeel van hun loopbaan gewerkt hebben, en bijgevolg sociale bijdragen hebben betaald.
Zij voert eveneens een pensioenbonus in die wordt toegekend in de vorm van kapitaal, die opgebouwd kan worden zodra de werkende die de leeftijd bereikt heeft om met vervroegd of met wettelijk pensioen te gaan, beslist om zijn beroepsloopbaan voort te zetten, en dit zonder met pensioen te gaan. Het doel blijft hetzelfde: zij die werken belonen en werkenden ertoe aanmoedigen hun loopbaan voort te zetten nadat zij de pensioenleeftijd bereikt hebben. Deze maatregel zal veel zelfstandigen ten goede komen.'
Minister van de Zelfstandigen