27 sep 2019 10:28

De vaccinatie tegen griep: later en doeltreffender!

Persbericht van de Hoge Gezondheidsraad
De vaccinatie tegen griep: later en doeltreffender!

Dankzij de regelmatige bijwerking van de aanbevelingen voor de vaccinatie tegen seizoensgriep kunnen de prioritaire bevolkingsgroepen en het moment van toediening beter worden aangepast op basis van de beschikbare vaccins en de epidemiologie van de ziekte in ons land. Onze autoriteiten voor volksgezondheid vertrouwden deze fundamentele taak toe aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

Later vaccineren om beter te beschermen
De inentingscampagnes tegen seizoensgriep zijn altijd van start gegaan in september. Toch beveelt de HGR sinds dit jaar aan om de vaccinatie uit te voeren tussen half oktober en half december, rekening houdend met de volgende elementen:

  • De quadrivalente vaccins die nu op de markt zijn, bieden een maximale bescherming vanaf 10 tot 15 dagen na de inspuiting, met een piek van beschermende antilichamen na 4 tot 6 weken en vervolgens een halvering in 6 maanden tijd;
  • De epidemische blootstelling aan het griepvirus duurt gemiddeld 8 tot 12 weken en begint doorgaans tussen eind december en begin januari.


Zolang de incidentiepiek niet is bereikt, heeft een inenting tegen de griep nog altijd zin. Na dat moment moet de zin van een vaccinatie geval per geval worden beoordeeld door een arts..

 


Behoud van de prioritaire groepen
De Raad herbevestigt de noodzaak om prioritair de volgende drie groepen te vaccineren:

  • Personen met een risico op complicaties: zwangere vrouwen, patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden met een chronische aandoening, 65-plussers, personen die in een instelling verblijven en kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden die een langdurige aspirinetherapie ondergaan;
  • Personeel in de gezondheidssector;
  • Personen die onder hetzelfde dak wonen als de personen uit de eerste groep of als kinderen jonger dan 6 maanden.

Bovendien wordt aanbevolen iedereen vanaf 50 tot en met 64 jaar te vaccineren.

 

De vaccinale dekking verbeteren
De Raad blijft zich zorgen maken over het stagnerende en relatief lage aantal vaccinaties in de meeste risicogroepen. Ze moedigt de autoriteiten voor gezondheidszorg aan om na te denken over verschillende mogelijkheden om hierin verbetering te brengen, en zich daarbij te laten inspireren door de buurlanden (Engeland, Nederland, Frankrijk).


 

Het volledige advies (HGR 9531) bevindt zich op de website van de Hoge Gezondheidsraad:  https://www.health.belgium.be/nl/advies-9531-vaccinatie-tegen-griep

 

Neem voor meer informatie contact op met:

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be.

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten ingesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek van de Minister of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Alle openbare adviezen en brochures zijn te vinden op de website: www.hgr-css.be