25 mrt 2016 15:00

Defensie: diverse bepalingen over de militaire loopbaan van beperkte duur en de overplaatsing van bepaalde militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed met enkele wijzigingen aan diverse bepalingen over de overplaatsing van bepaalde militairen en over de militaire loopbaan van beperkte duur.

Het voorontwerp van wet brengt twee wijzigingen aan diverse bepalingen aan. Een eerste wijziging gaat over de overplaatsing van bepaalde militairen die op medisch en/of fysiek vlak niet meer geschikt zijn om hun functie uit te oefenen. De wijzigingen hebben tot doel om het voor sommige militairen mogelijk te maken een aanvraag in te dienen voor een overplaatsing naar een functie van bijvoorbeeld officier van niveau A of van onderofficier niveau C. Het gaat dan om militairen die specifiek op basis van hun diploma en/of kwalificatie werden aangeworven, bijvoorbeeld onderofficieren van niveau B en muzikanten. Ze kunnen overgeplaatst worden, omdat ze niet meer aan de medische en/of fysieke geschiktheidscriteria voldoen voor de uitoefening van hun specifieke functie.

De tweede wijziging gaat over de militaire loopbaan van beperkte duur. De leeftijdslimiet voor de werving en de leeftijdslimiet voor het einde van de loopbaan van de sollicitanten en militairen met een statuut beperkte duur (BDL) worden gewijzigd. De huidige leeftijdslimiet van 29 jaar wordt met vijf jaar verlengd voor de werving van deze sollicitanten en de huidige leeftijdslimiet van 34 jaar wordt met acht jaar verlengd voor het beëindigen van de loopbaan van deze militairen. Hierdoor kan het aantal potentiële sollicitanten voor de werving (beperkte duur) van officieren van de vakrichting "medische technieken" worden verhoogd. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.