28 sep 2012 19:04

Dekkingswaarden voor covered bonds vastgelegd

De ministerraad legt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere de dekkingswaarden voor het bijzonder vermogen vast dat de houders van covered bonds garanties biedt. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurt heeft als doel de uitvoering van de wet op de covered bonds te omkaderen.

De wet van 3 augustus 2012 heeft een wettelijke regeling voor de uitgifte van Belgische covered bonds ingevoerd. De wet heeft als doel de herfinanciering van kredietinstellingen te vergemakkelijken en tegelijk passende juridische mechanismen in te voeren om de houders van covered bonds te beschermen. Voor de kredietinstellingen naar Belgisch recht effectief covered bonds kunnen uitgeven, is het noodzakelijk om eerst de bescherming van de houders van covered bonds vast te leggen. Dat gebeurt via de creatie van een uit dekkingswaarden bestaand bijzonder vermogen dat afgescheiden is van het algemeen vermogen van de kredietinstelling die de covered bonds uitgeeft. De ministerraad bepaalt nu de kwantitatieve en kwalitatieve criteria die bepalen of een actief als dekkingswaarde mag worden aangewend.

De Nationale Bank van België krijgt duidelijke bevoegdheden en criteria om voor elke uitgevende kredietinstelling te bepalen wat het maximumpercentage aan Belgische covered bonds is die ze mag uitgeven ten opzichte van haar balanstotaal. Het bedrag van de dekkingswaarden die voor covered bonds mogen worden aangehouden is echter beperkt tot 8 % van de activa van de uitgevende kredietinstelling.

*ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht