23 mrt 2007 16:00

Derdebetalersregeling

Versnelde terugbetaling van huisartsen

Versnelde terugbetaling van huisartsen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de versnelde terugbetaling van huisartsen voorziet, die voor sommige categorieën rechthebbenden de derdebetalersregeling toepassen voor een raadpleging of een bezoek. Het maakt ook de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk voor de verstrekkingen verleend in het kader van een door een huisartsenkring georganiseerde wachtdienst. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte, wijzigt het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, §1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.