14 nov 2008 12:45

Dienstencheques zelfstandigen

Toekenning van dienstencheques onmiddellijk na de bevalling in het kader van de moederschapshulp voor zelfstandigen

Toekenning van dienstencheques onmiddellijk na de bevalling in het kader van de moederschapshulp voor zelfstandigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de 105 dienstencheques in het kader van het moederschapsverlof onmiddellijk na de bevalling van de zelfstandige toekent. 

De sociale verzekeringskas zal de betaling de dag na de bevalling uitvoeren. De maatregel moet het gezins- en beroepsleven beter op elkaar afstemmen en voert een beslissing uit die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak voor 2009 heeft genomen.

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques goedgekeurd.