13 sep 2013 16:48

Diepgaande hervorming van de afdeling administratieve geschillen van de Raad van State – tweede lezing

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en een aantal aspecten van de bevoegdheid en de organisatie van die afdeling grondig hervormt. Het voorontwerp van wet voert zo het regeerakkoord uit dat een verbetering van de procedure voor de Raad van State voorzag “om  beter aan de concrete bekommernissen te beantwoorden, in het belang van de rechtzoekende en de bestuurlijke overheden”.

De tekst die in tweede lezing werd goedgekeurd, houdt rekening met de opmerkingen van het advies van de afdeling wetgeving van dit rechtscollege. Voortaan  wordt het kort geding vereenvoudigd dankzij onder meer de hoogdringendheidsvoorwaarde die de voorwaarde van « risico op een moeilijk te herstellen, ernstig nadeel » vervangt. Die procedure mag bovendien op elk moment worden ingediend.  Algemeen gezien wordt de toegang van de rechtspersonen aanzienlijk verbeterd. De verzoeker mag wachten vooraleer hij zijn beroep bij de Raad van State indient en krijgt de mogelijkheid om dankzij bemiddeling naar een niet-contentieuze oplossing te zoeken.  Tot slot geniet hij ook, zoals bij de hoven en rechtbanken, in geval van annulering van de bestreden akte, een forfait in de advocatenkosten, ten laste van de verliezende partij: dat is de verhaalbaarheid van de erelonen van de advocaat.
Naast deze maatregelen ten voordele van de verzoeker worden ook maatregelen getroffen om de taak van de administratieve overheden waarvan de beslissingen voor de Raad van State betwist worden, te vergemakkelijken. De voorkeur wordt gegeven aan een minder formalistische aanpak dankzij de versterking van het belang bij het middel van de verzoeker. Bij onregelmatigheden moet de Raad van State ook niet langer de annulering van de akte uitspreken maar kan hij eventueel aan de auteur voorstellen om de akte te verbeteren via de administratieve lus. In andere omstandigheden, die uitzonderlijk moeten zijn, kan de Raad van State ook beslissen om voorlopig de gevolgen van een individuele akte in stand te houden, die hij anderzijds zal annuleren. Tot slot kan de Raad van State de partijen er ook op wijzen hoe zij bij een annulering van de akte onregelmatigheden kunnen verhelpen.  
De hervorming streeft naar een evenwicht tussen de verschillende belangen.

voorontwerp van wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedure en de organisatie van de Raad van State