15 jun 2018 17:19

Diverse arbeidsgerelateerde bepalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goed.

Het voorontwerp van wet heeft als doel verschillende bepalingen te wijzigen te vallen binnen het domein werkgelegenheid, arbeid en sociaal Overleg. Deze bepalingen hebben betrekking op:

  • de uitbreiding van de notie kind met een handicap in het kader van bepaalde verloven
  • de uitsluiting outplacementbegeleiding
  • projecten toekomstgerichte arbeidsorganisatie
  • de starterslonen voor jongeren
  • de vervanging, in verschillende arbeidsrechtelijke wetten, van de verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  • de vervanging, in verschillende arbeidsrechtelijke wetten, van de verwijzing naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • de wijziging van verschillende wetten naar aanleiding van de invoering van het nieuwe opschrift van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers
  • de wijzigingen van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers
  • de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.