20 mei 2022 14:45

Diverse bepalingen inzake de bestrijding van schijnrelaties en schijnerkenningen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed dat onder meer voorziet in de registratie van bijkomende inlichtingen ter bestrijding van schijnrelaties en schijnerkenningen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft de volgende doelstellingen:

  • schijnhuwelijken bestrijden door de informatie te registreren betreffende eerdere onderzoeken naar schijnrelaties en de uitreiking of weigering van een attest geen huwelijksbeletsel
  • schijnerkenningen van minderjarige kinderen bestrijden door de informatie daaromtrent te registreren en de vreemdelingen die niet over een rijksregisternummer beschikken in het wachtregister in te schrijven

Door een volledige uitwisseling van deze gegevens tussen de gemeentebesturen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten en de consulaire diensten kunnen alle bevoegde overheden onmiddellijk zien of iemand in het verleden reeds geprobeerd heeft om een schijnhuwelijk af te sluiten en kan een onderzoek gestart worden of de huwelijksakte geweigerd worden. Dat geldt ook voor schijnerkenningen om de schijnerkenning van een kind te kunnen voorkomen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie van de inlichtingen betreffende frauduleuze erkenningen en het aanvullen van de informatie met betrekking tot schijnhuwelijken, en schijnwettelijke samenwoningen