20 okt 2022 14:41

Diverse bepalingen inzake de rechterlijke organisatie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een efficiëntere organisatie van de rechterlijke orde mogelijk maakt.

Dit voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, betreft verschillende bepalingen die een betere werking van de rechterlijke orde moeten waarborgen en de aantrekkelijkheid van de magistratuur en het gerechtspersoneel moeten bevorderen. Het voorontwerp wijzigt verschillende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en een aantal wetten die rechtstreeks verband houden met de rechterlijke orde.

Het voorontwerp wijzigt onder meer

  • de gerechtelijke stages en selecties en benoemingen
  • de toelagen voor magistraten en gerechtspersoneel
  • de verzending van aangetekende brieven
  • de samenstelling van het College van de hoven en rechtbanken en het College van het Openbaar Ministerie
  • de werking van de tuchtrechtscolleges
  • het zaakverdelingsreglement
  • de bepalingen inzake de wettelijke kaders, waardoor een flexibele invulling mogelijk wordt

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II