29 mrt 2012 13:29

Diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad gaat akkoord met een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake energie.

Het voorontwerp van wet voert een belangrijk deel van het globaal pakket van maatregelen uit die de ministerraad op 12 maart 2012 goedkeurde (zie persbericht). Het gaat om de afschaffing van de opzegvergoeding voor leveringscontracten van energie, met uitzondering van vaste contracten met een bepaalde duur, zonder clausule van stilzwijgende verlenging. Daarnaast mogen leveranciers geen marges meer realiseren op de groenestroomcertificaten. Bovendien neemt het de bepalingen inzake energie over die de ministerraad op 17 februari 2012 in de eerste lezing van het voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen goedkeurde. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De ministerraad zal ook de vertegenwoordigers van de gewestelijke regeringen uitnodigen om samen met de vier regulatoren besprekingen aan te gaan, zodat de overheden een gecoördineerd initiatief kunnen nemen om de componenten van de energiekosten te analyseren en maatregelen te nemen om de kosten op middellange en lange termijn te beheersen. 

De ministerraad keurt eveneens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de globale nota van 12 maart 2012 uitvoeren.

Het eerste voert het luik over het Kyoto-fonds uit. Het legt het bedrag voor de financiering van het federale beleid voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen voor 2012 vast op 7 660 210 euro.  Het heft eveneens de kalender voor de stortingen aan het Kyotofonds vanaf 1 april 2012 op. Concreet betekent dit dat het Kyotofonds vanaf 1 april 2012 niet langer gevoed wordt door de federale bijdrage tot er meer duidelijkheid is over de verplichtingen van de federale overheid bij de interne Belgische lastenverdeling in het kader van de klimaatdoelstellingen vanaf 2013. Deze maatregel zal een lichte verlaging van de federale bijdrage elektriciteit teweegbrengen voor alle niet-vrijgestelde consumenten.

Het tweede ontwerp voert het luik inzake de OCMW's uit. Het behoudt de bedragen voor de fondsen die de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en het OCMW-fonds financieren op hetzelfde niveau als dat van 2012.  Het gaat om de financiering van maatregelen van begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening inzake energie die toevertrouwd zijn aan de OCMW's. Concreet betekent dit dat de federale bijdrage gas en elektriciteit voor het gedeelte dat dit fonds financiert niet meer zal toenemen in 2013 en 2014. 

*- ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, en van het kb van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt.

- ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, en van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen.