23 jul 2021 19:50

Diverse bepalingen inzake gezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. 

Het voorontwerp beoogt diverse bepalingen in te voeren met betrekking tot:

 • het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG):
  • wijzigingen aan de wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
  • wijzigingen aan de wet op de geneesmiddelen
  • wijzigingen aan de wet betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong
  • wijzigingen aan de wet betreffende de oprichting en de werking van het FAGG
  • wijzigingen aan de wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
  • wijzigingen aan de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
  • wijzingen aan de wet betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
 • de FOD Volksgezondheid:
  • wijziging aan de wet betreffende esthetische geneeskunde en aan het koninklijk besluit inzake de lijst met bijzondere beroepstitels
  • wijziging aan het koninklijk besluit betreffende homeopathie
  • wijziging aan de gecoördineerde wet betreffende ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
  • wijziging aan de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen
  • wijziging aan de wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten
 • de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ):
  • de consolidatie van de sector
  • de schrapping van de verplichting voor een ziekenfonds om minstens één dienst van de verplichte aanvullende verzekering die een ‘verrichting’ is te organiseren
  • de consultatie van de statuten van de andere mutualistische entiteiten dan de VMOB's
  • de samenstelling van het Technisch Comité
  • de versterking van de controle van de landsbonden op de aangesloten mutualistische entiteiten
  • de samenwerking van de mutualistische entiteiten met derden
  • de reclame die door de mutualistische entiteiten wordt gemaakt, eventueel via derden
  • het verbod voor de mutualistische entiteiten om via derden zaken toe te kennen die tot individuele mutatie aanzetten
  • de bijdrage in de werkingskosten van de voormelde Controledienst
  • de discretieplicht
 • de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen:
  • wijzigingen aan de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • wijziging van de programmawet 20 juli 2006
  • wijziging van de programmawet van 27 december 2006
  • wijzigingen aan de wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  • redesign van de gezondheidsadministraties: oprichting van een ‘eenheid Audit Ziekenhuizen’ en vaststelling van de krachtlijnen van haar werking
  • bekrachtiging van koninklijke besluiten in de sector geneeskundige verzorging van de verplichte ziekteverzekering
  • wijziging aan de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en aan de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
  • wijziging van de wet betreffende de euthanasie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.