30 mrt 2018 19:29

Diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wijzigt het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92), evenals de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting. De wijzigingen beogen de aanpassing en de vervollediging van een aantal bepalingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting volgend op de hervormingen bedoeld in de wet van 25 december 2017:

  • de toevoeging van een antimisbruikbepaling met betrekking tot de nieuwe regeling van de aftrek voor risicokapitaal, van essentieel belang met betrekking tot de toepasselijke regels inzake de gedragscode van de Europese Unie
  • de maatregelen genomen in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting maar ontbrekend in titel 2 van de wet van 25 december 2017, die deze maatregelen omzet, zoals de opheffing van de regeling van de 'fairness tax'
  • technische verbeteringen met betrekking tot de CFC-regeling (Controlled Foreign Companies), de interestaftrekbeperking en de groepsbijdrage
  • de toevoeging van een regeling in het kader van de activering van het spaargeld voor rechtstreekste investeringen in ondernemingen, waarbij wordt voorgesteld om het vrijgestelde bedrag vanaf inkomstenjaar 2019 te verhogen tot 800 euro

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op neerlegging bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.