16 nov 2017 16:32

Diverse bepalingen inzake milieu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake leefmilieu goed.

De wet legt nieuwe regels vast voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele organisaties.

De wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten wordt aangepast, zodat controleurs de bevoegdheid krijgen om inbreuken op te sporen en vast te stellen.

In het kader van de overdracht van het boekhoudkundige beheer van de fondsen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, worden de administratieve boetes en kosten bedoeld in artikelen 16bis en 18 van de wet van 21 december 1998 toegewezen aan het begrotingsfonds voor de grondstoffen en producten.