11 nov 2021 10:29

Diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid.

De in het voorontwerp opgenomen bepalingen, aangepast aan het advies van de Raad van State, strekken ertoe de werking van de rechterlijke orde op verschillende punten te verbeteren. Concreet gaat het om:

  • de toevoeging van de functie van criminoloog in het Gerechtelijk Wetboek
  • de verhoging van het aantal mogelijke benoemingen van magistraten op basis van het mondelinge evaluatie-examen. Naast een nationaal quota van 15% wordt het maximumaantal benoemingen per gerechtsgebied begrensd op 25%
  • het voorzien in een dubbele quota waarbij het maximum aantal juristen op nationaal niveau wordt  bepaald en een begrenzing op niveau van het ressort voorzien wordt. Voor de referendarissen wordt een quotum voorzien van 35% op nationaal niveau in combinatie met een quotum van 45% op het niveau van het rechtsgebied, en voor de parketjuristen in een quotum van 40% op nationaal niveau in combinatie met een quotum van 50% op het niveau van het rechtsgebied

Daarnaast voegt het voorontwerp het parket voor de verkeersveiligheid in. Dit nieuwe parket wordt weliswaar gecreëerd op het niveau van een parket van de procureur des Konings doch het oefent zijn toegewezen bevoegdheden uit over gans België. Dit parket wordt geleid door een procureur voor de verkeersveiligheid die wordt bijgestaan door twee substituten-procureurs voor de verkeersveiligheid, elk behorende tot een verschillende taalrol. Zij sturen een gans parketsecretariaat aan dat is samengesteld uit parketjuristen en gerechtspersoneel.

Het voorontwerp wordt ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.