12 mei 2023 15:57

Diverse bepalingen inzake sociale zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Het voorontwerp van wet bevat een aantal bepalingen ter uitvoering van beslissingen bij de begrotingsopmaak 2023-2024 en de begrotingscontrole in maart 2023.

  • Uitkeringsverzekering voor werknemers

Het voorontwerp bevat ten eerste bepalingen over de werkhervattingspremie en over het financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden.

  • Plusplannen

Deze maatregel beoogt een wijziging van het bedrag van de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een eerste werknemer. Bovendien worden de doelgroepverminderingen voor een werkgever die een vierde, vijfde en/of zesde werknemer in dienst neemt, afgeschaft. Ten slotte wordt een overgangsbepaling ingevoegd om de rechten op verminderingen die reeds geopend waren voor de vierde, vijfde en/of zesde werknemers verder te waarborgen.

  • Alternatieve financiering werknemers

Vanaf 2024 wordt de kost van de structurele verhogingen van de bijdragenverminderingen 2023 toegevoegd aan de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid van de werknemers.

  • Alternatieve financiering zelfstandigen

Vanaf 2024 wordt de kost van de maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap als zelfstandige (ondersteuning van ondernemerschap bij mensen met een handicap, primostarter na arbeidsongeschiktheid, overbruggingsrecht) toegevoegd aan de alternatieve financiering van het globaal beheer voor het stelsel voor zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan de wijziging van de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.