20 nov 2015 14:17

Diverse bepalingen over het rijkspersoneel met de tuchtregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse bepalingen over het Rijkspersoneel wijzigt.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat een aantal wijzigingen om het statuut van het rijkspersoneel te vereenvoudigen. De objectieven van het ontwerp zijn:

  • de huidige variatie aan tuchtsancties vereenvoudigen

Het ontwerp van koninklijk besluit behoudt in de reglementering vijf tuchtsancties in plaats van negen. De tuchtschorsing werd bijvoorbeeld geschrapt, doordat de betekenis van deze sanctie niet meer in een modern HR-beleid past. Deze functie verbiedt een ambtenaar namelijk om gedurende een bepaalde periode, maximum drie maanden, zijn functie uit te oefenen. 

  • de procedure van tuchtsancties vereenvoudigen zodat de sancties efficiënter kunnen worden afgewerkt door de federale overheidsdiensten

In het ontwerp wordt duidelijk gedefinieerd welke stukken elementair zijn voor een tuchtdossier. Dit moet leiden tot meer eenvormigheid, een betere voorbereiding en een verhoging van de kwaliteit van de tuchtdossiers. Een andere wijziging is dat de verantwoordelijkheid om al dan niet door te gaan met de tuchtprocedure autonoom bij de overheidsdienst wordt gelegd.

  • de huidige reglementaire tekst aanpassen en moderniseren

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State voorgelegd.