17 mrt 2017 15:49

Diverse financiële en fiscale bepalingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot  diverse financiële en fiscale bepalingen.

De belangrijkste bepalingen omvatten onder meer de afschaffing van het Muntfonds. De Koninklijke Munt van België wordt omgevormd tot een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie. Het voorontwerp doet afstand van de andere activiteiten dan de bestelling van circulatiemunten, de beteugeling van valsemunterij, de vertegenwoordiging van de Belgische staat op internationaal niveau. De Koninklijke Munt blijft instaan voor de circulatiemunten maar de muntslag zal worden uitbesteed. 

Het voorontwerp voert ook een nieuwe categorie van chirografaire schuldeisers in die, in geval van samenloop op het vermogen van een kredietinstelling, zullen worden vergoed na de gewone chirografaire schuldeisers maar voor de schuldeisers die houders zijn van achtergestelde vorderingen. In die context vult het ook de instrumenten aan waarover de Nationale Bank van België beschikt in het kader van de uitvoering van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel, door de bevoegdheid tot het vaststellen van een complementaire voorwaarde van financiering toe te kennen. Het voorontwerp voorziet ook in de opname in met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, van de in België gevestigde kredietinstellingen waarvan het bedrijf uitsluitend bestaat in het verstrekken van bewaarnemingsdiensten, het aanhouden van rekeningen, de afwikkeling van financiële instrumenten en nevendiensten voor hun cliënten.

Het mechanisme van "ambtswege uitvoerbaar" door de Nationale Bank van België, om van de aangever de nodige informatie te krijgen voor het opstellen van de statistieken, wordt vervangen door een dwangsom met als doel de overtreder aan te zetten om de situatie recht te zetten door snel de ontbrekende aangiftes aan te leveren en zo de kwaliteit van de statistieken te verzekeren.

De drempels die momenteel in de liquiditeitsindicator gebruikt worden voor de berekening van bijdragen van kredietinstellingen aan het Garantiefonds worden daarnaast aangepast.

De Commissie van toezicht wordt afgeschaft en een uniek agentschap van de Deposito- en Consignatiekas wordt opgericht.

Het voorontwerp stelt bovendien de naamloze vennootschappen van publiek recht Havenbedrijf Antwerpen en Gent vrij van de jaarlijkse taks op verzekeringen. Deze vrijstelling wordt gerechtvaardigd door het openbaar nut van deze entiteiten en niet door het juridisch statuut.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.