14 jul 2017 15:58

Diverse fiscale bepalingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. De bepalingen omvatten:

  • uitbreiding van de bestaande fiscale voordelen voor fietsen tot elektrische fietsen
  • vrijstelling van compensatievergoedingen toegekend door de gewesten aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder als gevolg van werken op het openbaar domein
  • aangepaste berekening van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 
  • wijziging van artikel 150 van het Wetboek der successierechten en van de artikelen 20bis en 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 als een eerste stap in de richting van de opheffing van de Prijscourant
  • wijziging van artikel 126 van het Wetboek van diverse rechten en taksen betreffende de vrijstelling van beurstaks bij verrichtingen voor rekening van de emittent
  • bekrachtiging van koninklijk besluiten genomen ter uitvoering van artikel 37, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.