02 jul 2021 18:04

Diverse wijzigingen aan de wet betreffende het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet inzake het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). 

Het voorontwerp beoogt de CAP-wet te wijzigen om rekening te houden met advies 122/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit en om verschillende tekortkomingen of lacunes te corrigeren. Het gaat onder meer over de volgende wijzigingen:

  • de invoering van het verbod op hergebruik van de gegevens die door een persoon bekomen werd in het kader van diens recht op inzake van de eigen in het CAP geregistreerde persoonsgegevens voor bestuurlijke doeleinden of voor andere finaliteiten die onverenigbaar zijn met de basisfinaliteit van het inzagerecht
  • de invoering van een nieuwe machtiging, voor een periode van één jaar beginnend op 1 april 2021, voor de informatieplichtigen, om in het databestand van het Rijksregister van de natuurlijke personen, via een gespecialiseerde instelling, het rijksregisternummer van hun cliëntenrijksinwoners, op te zoeken, teneinde alsnog aan hun verplichtingen onder de CAP-wetgeving te voldoen
  • de aanpassing van artikel 10 van de CAP-Wet voor wat betreft de financiering van het CAP om enerzijds te specificeren dat de verdeling van de kosten van het CAP onderde gebruikers slechts een mogelijkheid is en geen basisprincipe en anderzijds dat de Koning gemachtigd blijft om de praktische modaliteiten van de terugbetaling van de kosten van het CAP aan de Nationale Bank van België vast te stellen, met inbegrip de betalingstermijn die 90 kalenderdagen niet mag overschrijden
  • de verlenging van de bewaartermijn voor de lijst van aanvragen om informatie aan het CAP van twee naar vijf jaar om in navolging te komen van de Europese richtlijn 2019/1153  tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad
  • de invoering van de verplichting voor de informatiegerechtigden om de geconstateerde tekortkomingen op de verplichtingen die de CAP-wet oplegt aan de informatieplichtigen, aan de Administratie van de Thesaurie mee te delen, zodat deze laatste dit zou kunnen onderzoeken en indien nodig hen sanctioneren

Daarnaast bevat het voorontwerp ook enkele tekstwijzigingen die bedoeld zijn om de bepalingen van de CAP-wet inzake de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken of aan te vullen. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest