24 dec 2021 09:15

Diverse wijzigingen inzake de selectie van het Rijkspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het Rijkspersoneel.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel met betrekking tot de volgende punten:

 • de gemengde procedure waarbij tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op promotie, mobiliteit en rekrutering wordt verduidelijkt. Het gaat om een gelijkaardige procedure als de rekruteringsprocedure. Dit betekent dat:
  • alle kandidaten dezelfde testen afleggen ongeacht of ze reeds ambtenaar zijn of niet
  • een rangschikking wordt vastgesteld door het directiecomité
  • een reserve wordt aangelegd op basis van de rangschikking opgemaakt door het directiecomité
 • voor de aanwerving van artsen wordt een uitzondering gemaakt betreffende de vereiste van zes jaar beroepservaring
 • een nieuwe selectievorm naast de vergelijkende selectie wordt mogelijk: de doorlopende selectie
  • het gaat om een doorlopende selectie zonder uiterste inschrijvingsdatum die is bedoeld voor kritieke functies (voor meerdere organisaties) en voor hoogvolumefuncties (voor één organisatie)
  • de kandidaat wordt getest ten opzichte van een te behalen norm die bij het functieprofiel hoort
  • er volgt geen vergelijkende selectie die leidt tot een klassieke wervingsreserve met klassement
  • kritieke en hoogvolumefuncties hebben dezelfde minimumvereiste op het vlak van procedurestappen, namelijk: de kandidaten leggen minstens een mondelinge proef af
  • personen met een handicap die laureaat zijn, genieten voorrang binnen hun groep van laureaten

Verder kunnen de federale overheden en instellingen zelf alle vier de cursussen voor een overgang naar niveau A organiseren. De cursussen dienen 4 ECTS-punten te tellen en moeten gevalideerd worden door twee docenten.

Ten slotte voorziet het ontwerp erin dat:

 • de voorzitter en één assessor de selectieproef kunnen afnemen, behalve als het om de laatste selectieproef gaat
 • de valorisatie van pertinente beroepservaring wordt vereenvoudigd door de focus op technische expertise en competenties weg te laten

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.