19 dec 2013 11:09

Dode hand 2013

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bijzonder krediet voor 2013 berekent en verdeelt over de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het voorstel werd ingediend door minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.

Het krediet dekt ten minste 72% van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het krediet wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het wordt verdeeld op basis van het bedrag aan fiscale minderopbrengst per gemeente dat wordt berekend zoals het krediet.

Voor 2013 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 76.282.706  euro. Het te verdelen krediet is dus gelijk aan 72% van dat bedrag, namelijk 54.923.546 euro.

Het aandeel dat aan elk gewest toekomt, wordt berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten:

  • 4.717.066  euro voor de gemeenten van het Vlaams Gewest
  • 4.499.127 euro voor de gemeenten van het Waals Gewest
  • 45.707.353 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest