28 sep 2012 19:04

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief van 24 april 2012 over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

Hij keurt bovendien vastleggingskredieten goed voor:

  • de gunning van een project voor de begeleiding van een moderniseringstraject van de algemene administratie der Douane en Accijnzen - fase 2 binnen het programma voor de ondersteuning van organisatieveranderingen bij de FOD Financiën
  • de gunning door de Regie der Gebouwen van twee overheidsopdrachten voor het dagelijkse en periodieke onderhoud van de lokalen in het gebouw Eurostation in de Koning Albert I-Laan 1/5 in Brugge