14 jun 2013 15:25

Dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed met dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving goed op het vlak van de onderwerping, arbeidsongevallen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, beroepsziekten kinderbijslag en alternatieve financiering.

Het eerste hoofdstuk breidt het vrijwilligersweerkt uit tot het rijkspersoneel. Er zijn ook technische correcties inzake de binnenscheepvaart en de bijzondere bijdrage op de premies voor het sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Het begrip arbeidsongeval wordt gewijzigd en uitgebreid tot wraakacties (zoals bij de overheidssector). Een ander hoofdstuk behandelt de lichte ongevallen en actiemiddelen van het Fonds voor Arbeidsongevallen om adequater tegen het aantal weigeringen op te treden.

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen en ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt in het  voorontwerp opgenomen (goedgekeurd door de ministerraad op 21 december 2012).

De programmawet van 27 december 2006 over de oprichting van het asbestfonds wordt op technisch vlak aangepast.

Verder zijn er allerlei wijzigingen op het vlak van de kinderbijslag, onder andere wat betreft de maatregelen voor de juridische omkadering van de fondsen en een technische wijziging op het vlak van de controle.

Het laatste hoofdstuk heeft betrekking op de financiering van het betaald educatief verlof.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.