22 apr 2005 17:00

E-government in de sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, besprak de Ministerraad e-government in de sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, besprak de Ministerraad e-government in de sociale zekerheid.

De Ministerraad keurde het verslag van de werkgroep Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid goed. De Ministerraad keurde binnen hetzelfde domein het ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (**). Hij keurde ook een ontwerp van ministerieel besluit goed tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf. De Ministerraad stemde ook toe in de uitwerking van een procedure die een bisnummer toekent in het kader van de uitreiking van identiteitsdocumenten aan vreemdelingen. Daarnaast kreeg ook de uitbreiding van de samenstelling en van de opdrachten van de werkgroep Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en de oprichting van vier subwerkgroepen de nodige bijval. (*) 5 november 2002. (**) met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.