14 sep 2012 13:10

Economische begroting 2013

De ministerraad neemt kennis van de cijfers van de economische begroting 2013 die het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft meegedeeld. 

De economische groei in de eurozone wordt sinds het tweede kwartaal van 2011 aangetast door de wereldwijde groeivertraging en – vooral – door de Europese schuldencrisis. De economische activiteit daalde in het vierde kwartaal van 2011 en het tweede kwartaal van 2012. De economie van de eurozone zou als geheel verder krimpen in het derde kwartaal, wat op jaarbasis resulteert in een negatieve volumegroei van 0,5% in 2012. Pas in de loop van 2013 zou de economische activiteit in de eurozone als geheel licht aantrekken, in navolging van de internationale conjunctuur en in de veronderstelling dat de eurocrisis geen uitbreiding neemt. Niettemin blijft de bbp-groei in 2013 beperkt tot 0,3%.

De Belgische economie zou in 2012 een lichte krimp laten optekenen (-0,1%), dit tegen de achtergrond van de ongunstige Europese conjunctuur en van de reeds genomen budgettaire maatregelen. Rekening houdend met de recente evolutie van het consumenten- en ondernemersvertrouwen, zou de economische activiteit zich, na een uitgesproken daling in het tweede kwartaal, stabiliseren in het derde kwartaal. Vanaf het vierde kwartaal van 2012 zou de bbp-groei geleidelijk aantrekken in het zog van een voorzichtige internationale conjunctuuropleving, wat resulteert in een economische groei van 0,7% in 2013.

De binnenlandse werkgelegenheid nam in 2011 nog aanzienlijk toe. Tegen de achtergrond van een zwakke conjunctuur in 2012 en een weinig dynamische economische heropleving in 2013, is de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2012 beginnen dalen en zou ze pas vanaf begin 2013 hernemen. In jaargemiddelde termen neemt de binnenlandse werkgelegenheid in 2012 toch nog toe met ruim 11 000 personen omdat het kwartaalprofiel van 2011 zorgt voor een gunstig uitgangspunt en stijgt ze in 2013 met 13 700 personen. Het aantal werklozen zou dit jaar toenemen met 9 100 en volgend jaar met 24 000. De geharmoniseerde Eurostatwerkloosheidsgraad voor België stijgt daardoor van 7,2% in 2011 tot 7,4% in 2013.

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou afkoelen van 2,9% in 2012 tot 1,8% in 2013. De toename van de gezondheidsindex zou 2,7% bedragen in 2012 en 1,9% in 2013. De huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen (119,62) zou overschreden worden in november 2012. De volgende spilindex (122,01) wordt niet bereikt in 2013.
De ramingen voor 2014 worden op een volgende ministerraad meegedeeld.