14 sep 2018 15:57

Economische relance en sociale cohesie: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Conform de wet van 18 juli betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 500 euro op maandbasis en 6.000 euro op jaarbasis bijklussen. Dit kan via één van volgende drie pijlers:

  • het verenigingswerk
  • de occasionele diensten tussen burgers
  • de deeleconomie via een erkend platform

Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk voor specifieke activiteiten vanaf 1 januari 2019 verhoogd wordt van 500 euro naar 1.000 euro. Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van 6.000 euro, maar dit jaarlijks maximumbedrag blijft onverkort van toepassing. Het maandelijks bedrag wordt verhoogd voor de volgende activiteiten:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie