08 jul 2005 17:00

Een nieuwe loopbaan voor de 25.000 ambtenaren van niveau D

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen inzake competentiemetingen en gecertificeerde opleidingen.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen inzake competentiemetingen en gecertificeerde opleidingen.

De loopbaan van niveau D (de vroegere niveaus 3 en 4) omvat meer dan 25.000 personen in het federaal openbaar ambt: de administratief en technisch medewerkers en het restaurant- en schoonmaakpersoneel. In een administratie die steeds meer evolueert naar de valorisatie van de competenties, waren de ambtenaren van niveau D de laatsten die enkel konden evolueren in functie van hun anciënniteit. Het ontwerp zal voortaan de personeelsleden van niveau D de mogelijkheid bieden om toegang te hebben tot de gecertificeerde opleidingen en om te evolueren in functie van deze opleidingen, om hun mobiliteit, hun veelzijdigheid en dus hun efficiëntie te vergroten. De tekst voorziet eveneens in een reeks maatregelen die erop gericht zijn de loopbaan D opnieuw te valoriseren, in het bijzonder wat de wedde betreft. Een loopbaan die is toegespitst op de ontwikkeling van competenties (1) Toekenning van een competentietoelage van 800 tot 1.000 euro per jaar voor de laureaten van gecertificeerde opleidingen, vanaf 09/06 Alle personeelsleden van niveau D zullen voortaan kunnen deelnemen aan een gecertificeerde opleiding. Het is inderdaad essentieel dat de competenties van deze personeelsleden ontwikkeld kunnen worden, om zo een antwoord te bieden op de snelle technologische evoluties binnen onze samenleving. Het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) zal o.a. opleidingen organiseren over de basiscomputersoftware of normen inzake voedingshygiëne. Ze kunnen ook georganiseerd worden door de verschillende departementen, maar dit steeds onder de controle van het OFO. Zo kan de kwaliteit en de coherentie van de opleidingen tussen de verschillende departementen worden gegarandeerd. De opleiding zal worden afgesloten met een zo concreet mogelijke proef: geen theoretische test, maar een onderzoek dat nagaat of de ambtenaar wel degelijk de competenties heeft verworven die hij in de toekomst zal moeten toepassen. De laureaten van deze proef krijgen gedurende 8 jaar een competentietoelage van 800 euro per jaar voor het restaurant-/ schoonmaakpersoneel en 1.000 euro per jaar voor de andere graden. Deze competentietoelage zal voor het eerst worden uitbetaald met het loon van de maand september 2006 (voor de technische medewerkers) of september 2007 (voor alle andere categorieën). (2) Vooruitgang in de loopbaan wordt gewaarborgd en vergemakkelijkt wanneer men slaagt voor een gecertificeerde opleiding, vanaf 01/09/06 Na 8 jaar kan de laureaat van een gecertificeerde opleiding dus automatisch toegang krijgen tot de hogere schaal (2, 3 en daarna 4) van de loopbaan D. Tot op heden kreeg slechts een beperkt aantal ambtenaren toegang tot deze hogere schalen, waarvan de toegang zowel werd bepaald door de anciënniteit als door een beperkt aantal arbeidsplaatsen. Het verwerven van nieuwe competenties zal dus het centrale element zijn in de ontwikkeling van de loopbaan. (3) Verhoging van de lonen van bepaalde schalen om de competentietoelage te integreren 01/09/06 De lonen van de tweede, derde en vierde schalen van de loopbaan D zullen verhoogd worden waar nodig, om een verschil te behouden dat ten minste gelijk is aan de competentietoelage in verhouding tot de lagere schaal. Een eenvoudigere en financieel aantrekkelijkere loopbaan Bovendien worden er verscheidene maatregelen voorgesteld om het systeem te vereenvoudigen of om meer samenhang te waarborgen tussen de loopbanen van niveau D en de loopbanen van de andere niveaus. (4) Lineaire verhoging met 2% van het loon van de contractuele personeelsleden die actief zijn in de restaurants en schoonmaakploegen op 01/06/05 Om de loonverschillen te verminderen wordt de contractuele personeelsleden die actief zijn in de restaurants en schoonmaakploegen vanaf 1 juni 2005 een lineaire verhoging met 2% toegekend. (5) Toekenning van een premie voor leidinggevenden van 500 euro per jaar aan alle personeelsleden die een team leiden Op niveau D wordt momenteel een premie voor leidinggevenden van 500 euro per jaar toegekend aan de leiders van teams van ten minste 10 personen die actief zijn in een restaurant of schoonmaakploeg. Uit de ervaring op het terrein blijkt dat de personeelsleden van niveau D ook teams in andere sectoren leiden. De premie voor leidinggevenden zal dus worden uitgebreid naar alle personeelsleden van niveau D, ongeacht hun graad en voor zover ze hun team efficiënt leiden. (6) Afschaffing van de test die wordt opgelegd aan de personeelsleden van het vroegere niveau 4 om de loopbaan binnen niveau D voort te zetten. Daar de Minister zich ertoe heeft verbonden bij de ondertekening van het sectoraal akkoord 2003-2004, stelt hij voor de test af te schaffen die wordt opgelegd aan de personeelsleden van het vroegere niveau 4 die hun loopbaan wensen voort te zetten in niveau D. In plaats van een examen met bijhorende sanctie te organiseren, vindt hij het rechtvaardiger en coherenter alle personeelsleden van niveau D rechtstreeks de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de gecertificeerde opleidingen. De Minister wil een moderne en doeltreffende administratie ten dienste stellen van het publiek en daarom zijn opleiding en valorisatie van competenties voor hem prioriteiten binnen het openbaar ambt. Een hervorming van deze omvang is pas mogelijk wanneer ze rekening houdt met elk individu die ze moet uitvoeren, van topmanager tot arbeiders en technici en met de behoeften binnen en buiten de organisatie.