15 sep 2022 17:09

Een XXL-plan om de georganiseerde misdaad in België aan te pakken

De Eerste Minister en de Ministers van Financiën, Volksgezondheid, Justitie en Binnenlandse Zaken hebben de burgemeesters van 14 Belgische centrumsteden bijeengebracht om hen te informeren over de verschillende maatregelen van de federale regering om de toename van de georganiseerde misdaad in België, en met name de druggerelateerde criminaliteit, verder aan te pakken. “We moeten onze krachten bundelen”, vat Eerste Minister Alexander De Croo samen. “We investeren meer middelen en geven de lokale besturen meer bevoegdheden, maar ook een goede samenwerking is essentieel.”

De vergadering werd bijgewoond door de burgemeesters van Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Elsene, Leuven, Luik, Molenbeek, Namen, Schaarbeek en Ukkel, alsmede door de procureur-generaal van Brussel, de federale procureur en vertegenwoordigers van de federale politie en de douane. Op de agenda stonden extra middelen en personeel voor politie, douane en justitie, een betere centralisatie en uitwisseling van informatie, meer verantwoordelijkheid voor de lokale besturen en een duidelijk preventieplan.

Lessen trekken uit Sky ECC

Wegens de explosieve toename van de inbeslagnemingen van cocaïne is de strijd tegen de drugsmaffia en de georganiseerde misdaad sinds enkele jaren veiligheidsprioriteit nummer één in ons land. Door de ontmanteling van het Sky ECC-netwerk zijn de inspanningen van de diensten weer in de kijker komen te staan en werd de focus verlegd. Via Sky ECC werd in de haven van Antwerpen meer dan 90 ton drugs in beslag genomen, met een marktwaarde van ongeveer 13 miljard euro. Er werden 276 nieuwe dossiers geopend en 888 mensen werden gearresteerd dankzij de infiltratie en de ontmanteling van het netwerk.   

"Via Sky ECC konden we cijfers krijgen over de omvang van de uitdaging waarmee we geconfronteerd worden, konden we ons een beeld vormen van de ernst van de feiten en konden we vooral vaststellen dat, zoals in andere buurlanden, de georganiseerde misdaad zich uitbreidt naar alle regio's van het land en vooral naar de centrumsteden", onderstreept eerste minister Alexander De Croo.

Een collectieve strijd

“Meer dan ooit is de strijd tegen de georganiseerde misdaad een strijd die we samen moeten voeren", voegt Alexander De Croo eraan toe. “Daarom versterken we het overleg tussen de verschillende beleidsniveaus net als de multidisciplinaire aanpak van de federale diensten."

Naast de versterking van de bevoegdheden van de lokale besturen om op het terrein op te treden en een betere centralisatie van de verzamelde gegevens, worden op alle niveaus extra middelen ter beschikking gesteld.

Politie

Er zal tijdens deze legislatuur 310 miljoen worden geïnvesteerd in de politie. Deze investering moet het mogelijk maken de federale en de lokale politie te consolideren en de internationale samenwerking te intensiveren. Innovatie en nieuwe technologieën staan ook centraal bij de politie van morgen. Via het herstelplan is een investeringsbudget van 79 miljoen euro uitgetrokken voor de financiering van het i-Policeproject en bijna 20 miljoen euro om de digitalisering te versnellen.

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “De strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit vereist een gecoördineerde aanpak, waarbij de politie een belangrijke rol speelt en de lokale besturen een belangrijke partner zijn. Met de wet bestuurlijke handhaving komen we tegemoet aan hun vraag naar een doelgericht instrument in de strijd tegen de criminaliteit. Op die manier maken we onze steden en dorpen leefbaarder en veiliger.”

Justitie

Ingevolge de Sky ECC-zaak werd het parket van Antwerpen versterkt met 21 medewerkers, onder meer procureurs. De begroting 2023 voorziet in de aanwerving van 3 extra procureurs. Bij de federale gerechtelijke politie zijn sinds het begin van de legislatuur 211 onderzoekers aangeworven. Daar komen nog 195 extra detectives bij. Onderzoeken naar de geldstromen achter de criminele organisaties zijn als prioriteit aangemerkt. Om deze onderzoeken te kunnen uitvoeren, is ook beslist om bij de parketten extra magistraten aan te stellen: 6 plaatsvervangende procureurs-generaal, 12 deskundigen en 6 assistenten. De meesten daarvan zijn al aangeworven.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “We breiden de bestaande plannen uit en verdiepen ze, met meer aandacht voor de vraag. We doen dit in samenwerking met de burgemeesters van de centrumsteden en door te vertrouwen op sterke veiligheidsdiensten, een efficiënt rechtssysteem en een sterk bestuur. Deze brede aanpak moet ons land in staat stellen de illegale markt en de criminele businessmodellen zoveel mogelijk te verstoren en de achtergrondcriminaliteit in te dammen.”

Douane

Het inspectiepercentage van de containers in de haven van Antwerpen moet stijgen naar 100% door de patrouilles te versterken en de organisatie op het terrein te herzien. Er is 70 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanwerving van 108 extra douanebeambten. In de eerste zes maanden van 2022 heeft de douane in de haven van Antwerpen 35,83 ton cocaïne onderschept.

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding: “De strijd tegen drugs is een prioriteit voor de douane en we doen er dan ook alles aan om onze douane in de havens te versterken en te investeren in de nodige mensen en middelen.”

Volksgezondheid

Voorkomen is ook belangrijk. Binnen de gezondheidszorg zullen verschillende maatregelen genomen worden voor mensen die illegale drugs gebruiken. De psychiatrische zorg in en door ziekenhuizen zal versterkt worden, net als extra laagdrempelige projecten gericht op kwetsbare groepen. Er zal vorming voorzien worden voor eerstelijnszorg en andere zorgverleners, ook zullen de projecten voor gedetineerden die drugs gebruiken worden uitgebreid en zullen effectieve behandelingen verder geïmplementeerd en op punt gesteld worden. Tot slot zal gevraagd worden aan de interfederale werkgroep rond drugs om een nieuwe interfederale drugsstrategie op te stellen.

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid: “Wij zijn voorstander van een breed beleid dat rechtstreeks gericht moet zijn tot problematische drugsgebruikers. Daartoe investeren we in zorgtrajecten voor drugsgebruikers, waaronder intensievere psychiatrische zorg. Dit zal de kans op een terugval verminderen. We blijven ook investeren in onze projecten om het gebruik te doen dalen, vooral bij kwetsbare groepen, en versterken zo de strijd tegen mogelijke verslavingsproblemen. En ten slotte sturen we waar nodig onze regelgeving bij, zodat drugsgebruikers de meest effectieve behandeling kunnen krijgen.”