17 mei 2024 20:12

Eengemaakt statuut voor het personeel van inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en Minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat één enkel gecoördineerd administratief en financieel statuut creëert voor het personeel van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in 2016 ging een parlementaire onderzoekscommissie na of alle betrokken diensten adequaat functioneerden om de terroristische dreiging het hoofd te bieden. De belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekscommissie inzake modern personeelsbeheer waren:

  • eenzelfde administratief en geldelijk statuut voor alle medewerkers van de Veiligheid van de Staat (VSSE), dat moet kunnen concurreren met het statuut van het personeel van vergelijkbare overheidsinstanties
  • eenzelfde statuut voor de medewerkers van de VSSE, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en het burgerpersoneel van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), om de mobiliteit van personeel tussen de diensten te stimuleren
  • de VSSE en de ADIV moeten wat betreft het burgerpersoneel de mogelijkheid hebben om gericht te zoeken naar en te rekruteren van kandidaten met een specialisatieprofiel via een flexibele en objectieve procedure
  • de mogelijkheid voor inlichtingendiensten om tijdelijk personeel aan te werven om flexibel in te spelen op snelle veranderingen in de behoeften

Het ontwerp legt nu een dergelijk statuut voor het personeel van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vast, gebaseerd op de bepalingen van het ambtenarenstatuut. Het voert het in een eerste fase enkel in voor het personeel van de VSSE.

In een tweede fase kunnen andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarvoor het op korte termijn niet mogelijk is om het eengemaakt statuut in te voeren, zoals OCAD en ADIV, dit bij koninklijk besluit doen.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen voor advies voorgelegd aan de Raad van State.