20 jul 2004 17:00

Eenheid van rechtspraak in de centrale diensten

Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de FOD's die de eenheid van rechtspraak verzekeren (*).

Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de FOD's die de eenheid van rechtspraak verzekeren (*).

Het gaat om de afdelingen die afhangen van: - de Minister van Justitie: de algemene directies van de Wetgeving en de Fundamentele rechten en Vrijheden, van de Rechterlijke Organisatie en van de Uitvoering van straffen en maatregelen, - de Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling alsook van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: de algemene directies Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen, Basisgezondheidszorgen, Geneesmiddelen, Dier, Plant en Voeding en Leefmilieu. (*) in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten (FOD's).