07 okt 2005 17:00

Eigendomsoverdracht

Eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaams en het Waals Gewest van een gedeelte van oude gebouwen van het Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica

Eigendomsoverdracht van de Staat naar het Vlaams en het Waals Gewest van een gedeelte van oude gebouwen van het Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica

De Ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, die de koninklijke besluiten van 7 augustus 1991 en 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere ministerie van openbare werken aanvullen. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. De ontwerpen regelen de organisatie van de eigendomsoverdacht van een gedeelte van de vroegere gebouwen van het Bestuur voor Elektriciteit en Elektromechanica in Vlaanderen en Wallonië. Ze voeren artikel 12 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen uit. De ontwerpen werden voor advies aan de Dienst der Domeinen voorgelegd.