09 feb 2024 17:58

Elektriciteit- en waterstofproductie op zee: wijziging elektriciteitswet en waterstofwet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van Der Straeten een voorontwerp van wet goed dat de elektriciteitswet wijzigt in het kader van de tender voor de toewijzing van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van offshore windturbines in de “Prinses Elisabeth Zone” in de Noordzee.

Het voorontwerp voorziet in de nodige rechtsgronden voor de organisatie van de Tender van de Prinses Elisabeth Zone. Verder beoogt het voorontwerp van wet dat de resultaten van de voorstudies die door de overheid worden uitgevoerd niet langer moeten worden opgenomen in het ministerieel besluit tot vaststelling van de locatie, de omvang en het aantal kavels, maar moeten gepubliceerd worden op de website van de overheid.

Ten slotte beoogt het voorontwerp een wettelijk kader in te voeren voor de toekenning van domeinconcessies voor proefprojecten voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en voor de productie van waterstof op zee.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.