20 jul 2004 17:00

Elektronische communicatie

Op voorstel van de Ministers van Economie en Consumentenzaken keurde de Ministerraad een nota goed betreffende de elektronische communicatie alsook het voorontwerp van wet terzake.

Op voorstel van de Ministers van Economie en Consumentenzaken keurde de Ministerraad een nota goed betreffende de elektronische communicatie alsook het voorontwerp van wet terzake.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel de omzetting te realiseren van alle Europese richtlijnen betreffende de elektronische communicatie (*), waarvan de omzettingstermijn sinds nagenoeg één jaar verstreken is. De huidige wetgeving stemt niet meer overeen met de technologische en economische evolutie van de sector. Het voorontwerp, dat in eerste lezing werd voorgelegd aan de Ministerraad van 7 mei 2004, werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State, het Belgisch Instituut voor de Postdiensten en Telecommunicatie en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De tekst werd aangepast aan de opmerkingen van deze instellingen. (*) richtlijnen 2002/21/EG, 2002/20/EG, 2002/19/EG, 2002/22/EG en 2002/58/EG.