03 jun 2015 13:47

Elke Sleurs en Marie-Christine Marghem zetten zich in voor de bijen

Op 3 juni hebben Elke Sleurs, Staatssecretaris voor wetenschapsbeleid, en Marie-Christine Marghem, Minister belast met leefmilieu, het BZZZZZ-bijenparcours van het Museum voor Natuurwetenschappen ingehuldigd, in aanwezigheid van leerlingen uit het basisonderwijs.

Het parcours wordt aangeboden door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het maakt deel uit van de vele instrumenten voor sensibilisatie en informatieverstrekking die ontwikkeld zijn in het verlengde van het Bijenplan dat de federale administraties van 2012 tot 2014 aangestuurd hebben. Het bijenparcours werd speciaal ontworpen voor gezinnen en scholen, en maakte indruk op de kinderen, die zeer aandachtig luisterden naar de uitleg van mevrouw Sleurs en mevrouw Marghem.

 

Zowel de Minister als de Staatssecretaris verbonden zich ertoe hun gewoonten ten aanzien van bijen te veranderen. Minister Marie-Christine Marghem verklaarde:  “ De rol van bijen in ons leefmilieu is nog steeds te weinig gekend. Bestuivende insecten maken integraal deel uit van onze ecosystemen, waarvan de biodiversiteit moet bewaard blijven. Hiervoor zijn wij allemaal verantwoordelijk.”


Sensibilisatie is van essentieel belang om het publiek te informeren, maar is verre van toereikend om de achteruitgang van de bestuivers een halt toe te roepen. Onlangs heeft de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) de allereerste rode lijst opgemaakt van de wilde bijen in Europa. Volgens de gegevens die gebruikt zijn om die lijst op te stellen, is ten minste 9% van die bijensoorten met uitsterven bedreigd. Hoewel dit cijfer verontrustend is, is het even alarmerend om vast te stellen dat er voor bijna 60% van de wilde bijen onvoldoende gegevens voorhanden zijn. Het is dus onmogelijk om de exacte omvang van de achteruitgang te kennen. “Het verzamelen van wetenschappelijke gegevens is een cruciale uitdaging voor de bescherming van de bestuivers en de diensten die ze ons bieden. Er is nood aan duidelijke gegevens over de toestand van de bestuivers en over de factoren die  hun achteruitgang veroorzaken zodat we gepaste en doeltreffende maatregelen kunnen treffen”, zegt Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs.

 

De federale regering ondersteunt de inspanningen op het vlak van onderzoek en vergaring van wetenschappelijke gegevens door middel van het nieuwe onderzoeksprogramma BELBEES ("Multidiciplinary assessment of BELgian wild BEE decline to adapt mitigation management policy") dat over vier jaar loopt. Het wordt gefinancierd in het kader van het federale kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be (2012-2017), dat het mogelijk maakt om zowel tegemoet te komen aan de kennisbehoeften van de federale departementen als om steun te bieden aan het wetenschapspotentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI).

 

BELBEES heeft tot doel gegevens te verzamelen en te analyseren over de recente veranderingen in de populaties van wilde bijen, en de respectieve rol te evalueren van de vermoedelijke oorzaken van die achteruitgang, teneinde concrete voorstellen te formuleren om de bestuivingsdienst te herstellen. Het programma zou op die manier antwoorden moeten bieden op vragen zoals: wat is het belang van elk van de vermoedelijke oorzaken van die achteruitgang? Wat zijn de gecombineerde effecten van alle of sommige van die oorzaken?

 

Meer weten over BELBEES (http://www.belbees.be/nl) en over bijen in het algemeen (www.levedebijen.be).


Contactpersonen pers:
Yannick Siebens (KBIN): yannick.siebens@natuurwetenschappen.be  – T: 02/627.43.77 en Sven Heyndrickx (FOD VVVL): sven.heyndrickx@gezondheid.belgie.be – GSM: 0473 83 64 90.
Jeroen Lemaitre (Kabinet Sleurs): jeroen.lemaitre@elkesleurs.fed.be – GSM : 0486 51 86 55 en Ingrid Vandaele (Kabinet Marghem) : Ingrid.Vandaele@marghem.fed.be – GSM : 0470 320 262)