24 okt 2013 19:35

Erkenning van ondernemingsloketten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gemeenschappen en gewesten goedkeurt wat betreft de implementatie van de Europese richtlijn rond de diensten op de interne markt. 

Dit samenwerkingsakkoord verdeelt bepaalde verplichtingen die door de dienstenrichtlijn aan België worden opgelegd tussen de verschillende Belgische institutionele actoren.

Het akkoord voorziet bepalingen betreffende de erkenningsprocedure van de een-loketten, waarvan de taken door de wet van 28 december 2011 werden toevertrouwd aan de erkende ondernemingsloketten.  Het bepaalt onder meer de omvang van hun opdrachten alsook de modaliteiten op het vlak van controle, toezicht en financiering.  Die bepalingen zijn van essentieel belang voor het opstellen van het lastenboek met het oog op het opstarten van de procedure tot vernieuwing van de erkenning van de erkende ondernemingsloketten.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt