06 feb 2006 11:27

Ernstige schendingen van het humanitair recht

Wijziging van de bevoegdheidsregels van de Belgische rechtbanken

Wijziging van de bevoegdheidsregels van de Belgische rechtbanken

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat een aantal bepalingen wijzigt van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafrecht, evenals een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde genocidewet. Het voorontwerp van wet zal bepaalde wijzigingen invoeren in de bevoegdheidsregels van de Belgische rechtbanken om kennis te nemen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden): - een slachtoffer dat in België woont en het statuut heeft van politiek vluchteling had niet op gelijke manier toegang tot de rechtbanken als de personen met de Belgische nationaliteit. Het Verdrag van 1951 over het statuut van de politieke vluchteling, waarvan België partij is, vereist echter een dergelijke gelijke toegang tot het gerecht. Het wetsontwerp herstelt dus dit gelijke recht tot toegang tot de rechtbanken zoals voorzien door het Verdrag. - wanneer een klacht niet het voorwerp kan zijn van een burgerlijke partijstelling (t.t.z. ingeval het slachtoffer Belg is of gewoonlijk in België woont, of ingeval de vermoedelijke dader na de feiten op het Belgisch grondgebied wordt aangetroffen), behoort de beslissing om het dossier niet te onderzoeken niet meer tot de bevoegdheid van het federaal parket, maar wel van een kamer samengesteld uit onpartijdige magistraten, namelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het zal bovendien mogelijk worden om tegen de beslissing van die Kamer beroep in te stellen bij het Hof van Cassatie. Dit voorontwerp van wet organiseert dus het algemeen evenwicht tussen de wet over de repressie van de inbreuken begaan tegen het internationaal humanitair recht en de regels van een eerlijk proces.