23 jun 2021 12:26

Europese Commissie geeft groen licht voor plan voor herstel en veerkracht België

De Europese Commissie zet het licht op groen voor het Belgische plan voor herstel en veerkracht. Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, deed dat tijdens een officiële plechtigheid in BeCentral, de digitale campus in hartje Brussel. De Belgische herstelplannen zetten sterk in op een groene en digitale economie.

De officiële plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van Eerste Minister Alexander De Croo, de ministers-presidenten van de gewesten en gemeenschappen en de staatssecretaris voor Relance, Thomas Dermine.

Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie: “Vandaag heeft de Europese Commissie beslist groen licht te geven voor het plan voor herstel en veerkracht van België. Met een NextGenerationEU-financiering van 5,9 miljard euro, waarvan de helft bestemd is voor onze klimaatdoelstellingen, zal het Belgische plan mee helpen bouwen aan een groenere en digitalere toekomst voor iedereen. We zullen België gedurende het hele proces begeleiden om ervoor te zorgen dat de in dit plan vervatte visie gerealiseerd wordt.”

Alexander De Croo, Eerste Minister: “Dit herstelplan dat de Europese Commissie vandaag goedkeurt, is een unieke kans voor België en alle talenten in ons land om sterker uit de coronacrisis te komen, door de ommezwaai te maken naar een duurzamere en digitale groei, die gericht is op de sectoren en beroepen van de toekomst. Het feit dat wij samen, verenigd, als Europeanen aan deze toekomst bouwen, maakt dit plan nog sterker.”

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance: “Dit is het resultaat van een proces van intensieve en constructieve samenwerking tussen alle entiteiten van het land. Men geloofde niet in ons. We hadden een achterstand in vergelijking met de andere Europese landen en nu staan we als een van de eersten aan de eindstreep. Dit is een belangrijke bijdrage om ons land te betrekken bij de transitie naar een duurzamere en rechtvaardigere samenleving.”
 
Bouwen aan een groene en digitale toekomst

Het totale bedrag van de maatregelen van het plan bedraagt 5,925 miljard en wordt besteed aan 85 investeringsprojecten en 36 hervormingsprojecten. 

Het door België ingediende plan is “groener” dan het door de Europese Commissie opgelegde minimum (50% tegenover de opgelegde 37%). Het kent ook meer middelen toe aan de digitalisering dan de minimumdrempel (27% tegenover 20%). 

Projecten met een impact op korte termijn

  • 58% van de toegekende bedragen heeft betrekking op infrastructuurprojecten zoals de renovatie van gebouwen, waaronder scholen, de aanleg van energienetwerken van de nieuwe generatie voor CO2-afvang en waterstoftransport, de renovatie en aanleg van vervoersinfrastructuur (voornamelijk fietspaden en spoorwegen) of digitale infrastructuur (5G, optische vezels)
  • 26% heeft betrekking op projecten op het gebied van opleiding en menselijk kapitaal (oprichting van nieuwe opleidingscentra/-hubs, invoering van nieuwe begeleidingsmaatregelen voor werkzoekenden, verbetering van de performantie van de onderwijsstelsels etc.)
  • 28% betreft digitaliseringsprojecten, onder meer in het onderwijs, bij justitie of in toepassingen van de sociale zekerheid
  • 13% heeft betrekking op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van technologieën van de toekomst om de Belgische expertise te versterken en te benutten (bv. nucleaire geneeskunde, ruimte- en luchtvaart, kunstmatige intelligentie, etc.)

Een intense samenwerking

Het Belgische plan voor herstel en veerkracht is het resultaat van een interfederale coördinatie die in oktober van start is gegaan.  

De projectleiders hebben tientallen werkvergaderingen georganiseerd om de inhoud van de maatregelen te bespreken en te zorgen voor coherentie op interfederaal niveau voor elke pijler van het plan. Er zijn talrijke vergaderingen gehouden tussen de technische deskundigen van de Europese Commissie en de projectleiders om de relevantie van de maatregelen te beoordelen in het licht van de aan België gerichte CSR-adviezen.

Elio Di Rupo, minister-president van het Waalse Gewest: “Ik ben blij dat de Commissie het licht op groen heeft gezet voor de uitvoering van het Belgische plan voor herstel en veerkracht. De 21 investeringsprojecten en 4 hervormingsprojecten die door Wallonië worden gedragen, zijn toegespitst op de groene transitie, de digitalisering, de duurzame mobiliteit, het samenleven en de opleiding van jongeren. Deze projecten zijn volledig in overeenstemming met het grootse herstelplan dat mijn regering onlangs heeft gelanceerd. De Waalse prioriteiten van het plan voor herstel en veerkracht liggen immers in de lijn van de ambities van het Gewest: van Wallonië een pionier maken op het gebied van ecologische, sociale en economische transitie.”

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “De goedkeuring van dit nationaal plan is het eindresultaat van intens werk, maar ook een uitstekend voorbeeld van het samenwerkingsfederalisme waar ik voorstander van ben. Het verheugt mij dat een aantal projecten, en niet alleen die die door het Gewest worden gedragen, erop gericht zijn Brussel te versterken in zijn rol als hoofdstad. In Brussel zullen de Europese middelen ons in staat stellen projecten te financieren voor een relance die we vooral op sociaal vlak willen zien. Ik denk bijvoorbeeld aan de renovatie van sociale woningen of de digitale uitrusting van scholen. Ik denk ook aan de verschillende jeugdprojecten en in het bijzonder de opleiding van jongeren. Het is namelijk van essentieel belang om, in samenwerking met de gemeenschappen, steun te verlenen aan de jongeren die het tijdens deze crisis zwaar te verduren hebben gehad. Zij vertegenwoordigen de toekomst van ons Gewest, van ons land en van heel Europa.”

Jan Jambon, minister-president van het Vlaamse Gewest: “Vlaanderen trekt voor zijn relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro uit. Iets meer dan de helft van dat geld komt uit Europese fondsen. De Vlaamse Regering is al volop met de uitrol van het plan gestart. We investeren in maar liefst 180 deelprojecten, waardoor Vlaanderen in de volgende jaren reuzensprongen zal zetten op vlak van digitalisering, ecologische transitie en duurzame mobiliteit.”

Pierre-Yves Jeholet, minister-president van de Franse Gemeenschap: “Het herstelplan is een kans die alle Europese regeringen moeten grijpen. De 495 miljoen euro die aan de Franse Gemeenschap zijn toegekend, zullen het mogelijk maken ambitieuze projecten uit te voeren ten behoeve van alle Franstaligen. Door de nadruk te leggen op de verbetering van onze school-, cultuur-, universiteits- en sportinfrastructuur en op de versnelling van de digitalisering in verschillende sectoren, heeft de Gemeenschap gekozen voor een strategie van duurzame investeringen voor de toekomstige generaties.” 

Oliver Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap: “Het Belgische herstelplan zal de uitvoering van belangrijke klimaat-, digitaliserings- en onderwijsprojecten in de Duitstalige Gemeenschap bevorderen. Dankzij de betrokkenheid van alle overheidsniveaus bij de ontwikkeling van het plan zullen de Europese fondsen bijdragen aan de bevordering van duurzame doelstellingen op het terrein en de versterking van de veerkracht van het hele land.”