22 jan 2021 16:18

Europese fondsen Asiel en Migratie (2021-2027)

De ministerraad stelt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de verantwoordelijke autoriteit aan voor de Europese fondsen Asiel en Migratie voor 2021-2027.

De FOD Binnenlandse Zaken wordt aangesteld als verantwoordelijke autoriteit voor de HOME Funds, met name het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) en het Border Management and Visa Instrument (BMVI), en is bijgevolg het unieke aanspreekpunt bij de Europese Commissie voor deze fondsen.

De verantwoordelijke autoriteit is ook belast met het oprichten van een monitoringcomité waarin onder andere de bevoegde ministers vertegenwoordigd zijn. Het interfederaal korps van de Inspectie van Financiën wordt aangeduid als auditautoriteit. De ministerraad keurt ook de budgetverdeling binnen het AMIF goed.

Voor het beheer van de regionale onderdelen worden er twee gedelegeerde autoriteiten aangeduid (ESF Vlaanderen en Agence FSE), die verantwoordelijk zullen zijn voor het beheer van hun deel van het AMIF. De middelen toegekend aan de Duitstalige Gemeenschap zullen worden beheerd door de verantwoordelijke autoriteit, waaraan dan ook technische assistentie zal worden verleend.

De eerste versies van de nationale programma’s voor AMIF, ISF en BMVI werden opgesteld in overleg met de bevoegde administraties en de gemeenschappen en gewesten wat betreft het onderdeel integratie van het AMIF, en ingediend bij de Europese Commissie door de Cel Europese Fondsen van de FOD Binnenlandse Zaken. De definitieve nationale programma’s zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Stuurgroep AMIFISF, vooraleer ze worden ingediend bij de Europese Commissie.

Het dossier wordt voorgelegd aan het Overlegcomité.