03 sep 2015 12:02

Federaal ziekteverzuim licht gestegen (+ 2,5%) in 2014

Zoals elk jaar publiceert Medex – dat onder meer instaat voor de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren – zijn jaarlijkse studie over het federale ziekteverzuim. In 2014 waren er op  100 ambtenaren gemiddeld 5,71 afwezig wegens ziekte. In vergelijking met 2013 is dit een stijging met 2,5%.

Ten opzichte van 5 jaar geleden is er een lichte, maar geen constante toename van het federaal ziekteverzuim. Ook in andere sectoren stellen we een stijgende tendens vast.

 

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, en Steven Vandeput, minister van Ambtenarenzaken, zijn eind augustus gestart met overleg rond maatregelen tegen het ziekteverzuim bij federale ambtenaren.

 

De voorbije 5 jaar kende het verzuim bij de federale overheid een eerder grillig verloop.  Globaal is er een lichte toename (2%), maar die toename was niet constant; het verzuim is dus niet explosief gestegen in tegenstelling tot eerdere mediaberichten. In andere sectoren zien we wel  een constante stijging. Let wel, we kunnen alleen naar de tendensen kijken, aangezien niet alle studies dezelfde definities en berekeningsmethodes gebruiken (zo berekent het Vlaams Onderwijs zijn verzuim op 365 werkdagen).

 

 

 

 

Ook de gemiddelde afwezigheidsduur kende een afwisselend verloop de voorbije 5 jaar. Algemeen kunnen we stellen dat de afwezigheidsduur de afgelopen jaren constant is gebleven.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar

13,5

13,6

13,3

13,4

13,8

 

Onze cijfers spreken de federale verzuimcijfers die in juni door sommige media werden gelanceerd, op basis van ruwe gegevens die op het internet circuleerden, tegen:

-          Gemiddeld 13,8 dagen (en geen 18 dagen zoals sommigen beweerden) was een federale ambtenaar in 2014 afwezig door ziekte (dus een stijging van 3%); als we de ambtenaren die nooit verzuimden (in 2014 is dat 33,7%; 1,4% meer dan in 2013) buiten beschouwing laten, tekenen we een gemiddelde van 20 dagen op per zieke ambtenaar.

-          De gemiddelde afwezigheidsduur per afwezigheid in 2014 neemt met 6% toe (van 6,5 dagen in 2013 naar 6,9 dagen in 2014);

-          De gemiddelde frequentie daalde dan wel weer met 5% (namelijk van 2,1 keer in 2013 naar 2 keer in 2014).

-          Hoewel ambtenaren dubbel zo vaak afwezig zijn als werknemers uit de privésector (gemiddeld twee keer ten opzichte van 1 keer in de privé), duren hun afwezigheden gemiddeld wel veel korter (gemiddeld 6,9 dagen ten opzichte van – afhankelijk van de bron – 10,8 en 20,5 dagen).

Ook in 2014 worden de trends uit onze eerdere studies opnieuw bevestigd:

-        Het verzuim neemt toe met de leeftijd (in 2014 ook na 60 jaar); de frequentie van de afwezigheidsmeldingen neemt dan weer af met de leeftijd;

-        Statutairen maken geen misbruik van hun benoeming door meer afwezig te zijn dan hun contractuele collega’s (respectievelijk 5,6% en 6,2%);

 

Stress blijft stijgen

De drie diagnosegroepen met de meeste attesten zijn in 2014 net als in 2013 die met locomotorische problemen (18,8%),  ademhalingsproblemen (18,4%) en ziektes die verband houden met stress (16,8%).

Ook nu zijn de stressgerelateerde ziektes met 28,4% van de verzuimde werkdagen de belangrijkste verzuimoorzaak bij de federale overheid (26,65% in 2013). De tweede plaats wordt opnieuw bezet door locomotorische problemen (23,8%). Sinds 2010 zijn die twee medische verzuimoorzaken dus samen verantwoordelijk voor de helft van het ziekteverzuim.

 

Meer details?

http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@medex/documents/ie2divers/19104573_nl.pdf

 

Contact:

Sven Heyndrickx

Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0473/83.64.90