30 nov 2012 18:19

Federale contractuele ambtenaren kunnen beroep aantekenen tegen eindevaluatie - tweede lezing

Contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten kunnen in het kader van de evaluatiecirkels beroep aantekenen tegen hun eindevaluatie. De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed*. Het gaat om de tweede lezing van het ontwerp van kb dat de ministerraad op 5 oktober 2012 heeft goedgekeurd.

Het ontwerp van kb werd voor syndicaal overleg voorgelegd aan het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.

*ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie en andere bepalingen betreffende de evaluatie.