18 jan 2013 18:52

Federale contractuele ambtenaren kunnen beroep aantekenen tegen eindevaluatie - tweede lezing

Contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten kunnen in het kader van de evaluatiecyclus beroep aantekenen tegen hun eindevaluatie. De ministerraad keurt hiervoor het ontwerp van koninklijk besluit definitief goed*.

Het contractueel personeelslid van de federale overheid zal binnenkort beroep kunnen aantekenen tegen de eindevaluatie onvoldoende in het evaluatiestelsel van de ontwikkelcirkels net zoals de statutaire ambtenaren. Die mogelijkheid bestaat ook tegen de evaluaties uitstekend, voldoet aan de verwachting, te ontwikkelen.

Het personeelslid kan bij de leidend ambtenaar van zijn overheidsdienst beroep aantekenen tot 20 werkdagen nadat hij in kennis is gebracht van de evaluatie. De leidend ambtenaar geeft het beroep door aan een van de bevoegde commissies. De nieuwe commissies zijn: 

  • de interdepartementale beroepscommissie die bevoegd is voor beroepen in de federale overheidsdiensten het ministerie van Landsverdediging 
  • de interparastatale beroepscommissie die bevoegd is voor de beroepen in de openbare instellingen van sociale zekerheid 
  • de gemeenschappelijke beroepscommissie die bevoegd is voor beroepen in de instellingen van openbaar nut 

*ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie en andere bepalingen betreffende de evaluatie.