20 dec 2019 14:43

Federale dotatie aan de politiezones om de budgettaire impact van het sectoraal akkoord te beperken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de federale dotatie toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones om de budgettaire impact van de implementatie van het sectoraal akkoord in de loop van het jaar 2019 te beperken.

De eerste maatregel als gevolg van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 is in werking getreden op 1 juli 2019 en betreft de verhoging van de loonschalen B4 en B5. Er werd reeds afgesproken dat de federale overheid de budgettaire impact, die de implementatie van het akkoord met zich meebrengt voor de lokale politiezones, zou beperken door een dotatie toe te kennen.

Om te vermijden dat hierdoor de werking van de politiezones in het gedrang komt, wordt voor 2019 alsnog een totaalbedrag van 4.500.000 euro ter beschikking gesteld aan de lokale politie. Dit bedrag zal verhoudingsgewijs verdeeld worden onder de 185 politiezones op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 30 juni 2019 per politiezone onder de loonschalen B4 en B5 vallen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018